ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ЗА ОБРАДУ ДУВАНА И УСЛОВИМА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ ТЕНДЕРУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА («СЛ.ГЛАСНИК РС», БР.11/06 И 14/20)

ПРАВИЛНИК

О УСЛОВИМА ЗА ОБРАДУ ДУВАНА И УСЛОВИМА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ ТЕНДЕРУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА ("Сл. гласник РС", бр. 11/2006 и 14/2020)

I УВОДНА ОДРЕДБА

Члан 1.

 

Овим правилником ближе се прописују услови које мора да испуни привредно друштво, предузеће, односно предузетник који се бави обрадом дувана у погледу просторија, постројења, уређаја, опреме и прибора (у даљем тексту: обрађивач дувана), као и услови које мора да испуни привредно друштво, предузеће, односно предузетник (у даљем тексту: привредни субјект) за учешће на јавном тендеру за обављање производње дуванских производа.

 

Одредбе Закона о здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе („Службени лист СФРЈ”, број 53/91 и „Службени лист СРЈ”, бр. 24/94 – др. закон, 28/96 – др. закон, 37/02, 79/05 – др. закон и 101/05 – др. закон), Закона о здравственом надзору над животним намирницама и предметима опште употребе („Службени гласник СРС”, бр. 48/77, 24/85 – др. закон, 29/88 и „Службени гласник РС”, бр. 44/91 – др. закон, 53/93 – др. закон, 67/93 – др. закон, 48/94 – др. закон и 101/05 – др. закон), Закона о санитарном надзору („Службени гласник РС”, број 25/04) и одредбе Правилника о санитарно-хигијенским условима за објекте у којима се обавља производња и промет животних намирница и предмета опште употребе („Службени гласник РС”, бр. 6/97 и 52/97) примењују се на обрађиваче дувана, привредна друштва, предузећа, односно предузетнике, који се баве производњом дуванских производа у погледу санитарно-хигијенских и здравствених услова, који се односе на локацију објекта, окружење, изградњу, уређење, снабдевање објекта водом, одвод отпадних вода, уклањање чврстих отпадних материја, просторије и опрему, као и на запослена лица.

 

Преузмите документ:

Правилник о условима за обраду дувана и условима за учешће на јавном тендеру за обављање производње дуванских производа («Сл.гласник РС», бр.11/06 и 14/20) doc odt pdf rtf docx