Укупна вредност и укупна количина дуванских прерађевина пуштених у промет у РС

Обавештење привредним субјектима уписаним у Регистар произвођача дуванских производа  и Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа у вези са достављањем извештаја са подацима о укупној вредности свих дуванских прерађевина и укупној количини дуванских прерађевина пуштених у промет у Републици Србији, у претходној календарској години

 

У складу са чланом 4. став 5. Уредбе о начину и поступку утврђивања износа просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина („Службени гласник РС”, бр. 55/12 и 88/17) произвођачи, односно увозници дуванских прерађевина дужни су да утврде укупну вредност свих дуванских прерађевина и укупну количину пуштених у промет дуванских прерађевина за сваку марку дуванских прерађевина по свим малопродајним ценама посебно које су пријављене Управи за дуван и објављене у Службеном гласнику Републике Србије, у претходној календарској години и извештај са тим подацима доставе Управи за дуван у року од 15 дана по истеку те календарске године.

 

Преузмите актуелни образац

 

ПДП - Извештај произвођача дуванских производа (преузмите образац-XLS) xls 

 

УДП - Извештај увозника дуванских производа (преузмите образац-XLS) xls 

 

Извештај можете доставити:

 

1) У електронском облику, на адресе:

 

2) Поштом или лично, на адресу:

Министарство финансија - Управа за дуван

Балканска 53

11000 Београд

 

Контакт особе за информације су:

Мирјана Јездимировић (тел: +381 11 765 2799)

Сања Бабић (тел: +381 11 765 2798)

 

Додатне информације 

 

  • Укупна вредност свих дуванских прерађевина представља збир појединачних вредности дуванских прерађевина, која се утврђује тако што се свака марка дуванских прерађевина по свим малопродајним ценама посебно која је пријављена Управи за дуван и објављена у „Службеном гласнику Републике Србије” у претходној календарској години множи са количином тих дуванских прерађевина посебно пуштених у промет у Републици Србији, у претходној календарској години.
  •  Марке дуванских прерађевина морају бити уписане у одговарајући регистар код Управе за дуван.
  •  Укупном количином дуванских прерађевина пуштених у промет у Републици Србији сматра се укупна количина продатих дуванских прерађевина трговини на велико коју остваре произвођачи, односно увозници у претходној           календарској години у Републици Србији.
  •  Изузетно, ако произвођач односно увозник дуванских прерађевина има сопствену трговину на велико, тада се у укупну количину дуванских прерађевина пуштених у промет у Републици Србији тог произвођача односно увозника урачунава и укупна количина продатих дуванских прерађевина коју оствари његова трговина на велико трговини на мало.
  • Шифарник робних марака се због регистрације нових марака дуванских производа стално допуњује, тако да је потребно да редовно пратите допуне у Шифарнику.
  • Због ажурније и брже обраде података, молимо да извештај достављате у електронском облику.
  • Контролу достављања извештаја врши надлежна инспекција.

Чланом 8. Уредбе о начину и поступку утврђивања износа просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина, прописане су новчане казне за прекршај произвођача, односно увозника дуванских прерађевина ако не доставе у прописаном року извештај са траженим подацима.