УПРАВА

Управа за дуван основана је 2005. године Законом о дувану, као орган у саставу Министарства финансија, настављајући пословање Агенције за дуван, формиране 2003. године.

 

Управа за дуван, у складу са својим делокругом рада, врши регулацију тржишта дувана и дуванских производа, чинећи га уређеним и стабилним, и то кроз делатност:

 • издавања дозвола;
 • вођења регистара;
 • вођења евиденционих листа;
 • вођења евиденција у вези са производњом, обрадом, прерадом и прометом дувана и дуванских производа;
 • праћења стања на тржишту дувана и дуванских производа;
 • сарадње са надлежним органима у циљу сузбијања нелегалног промета;
 • издавања доказа о пријави малопродајних цена дуванских производа;
 • достављања података Министраству финансија ради утврђивања предлога износа просечне пондерисане малопродајне цене дуванских прерађевина и минималне акцизе, које усваја Влада РС.

 

 • На захтев привредних субјекта за обављање делатности производње, обраде, прераде и промета дувана и дуванских производа, Управа годишње у просеку изда око 10.000 дозвола.
 • Обрадом око 12.000 извештаја привредних субјеката, на годишњем нивоу, обезбеђује се континуирано праћење стања на тржишту дувана и дуванских производа.
 • Управа врши упис и разврставање марки дуванских производа у Регистар о маркама дуванских производа, чиме се омогућава њихово стављање у промет. До сада је разврстано и уписано 2.464 марки дуванских производа.
 • Управа издаје потврде као доказ о томе да је произвођач, односно увозник дуванских производа пријавио Управи малопродајне цене дуванских производа, као претходни услов за њихово објављивање у „Службеном гласнику РС“.
 • У циљу сузбијања нелегалног промета дувана и дуванских производа, Управа учествује у раду Радне групе за борбу против кријумчарења дувана.

Oбављањем послова из надлежности и пружањем неопходне логистичке подршке Управа учествује у раду надлежних контролних органа и то:

 • Тржишне инспекције
 • Фитосанитарне инспекције
 • Пољопривредне инспекције
 • Пореске управе
 • Управе царина
 • МУП-а и
 • надлежних судова.

Сарадња Управе и других надлежних органа допринела је:

 • Тренду стабилизације тржишта
 • Идентификовању и уништењу нелегалних засада дувана
 • Очувању прихода од акциза на дуванске прерађевине

На тржишту дувана и дуванских производа Републике Србије данас послују:

 • 4 фабрике дуванских производа pdf
 • 14 трговаца на велико/дистрибутера pdf
 • 19.585 трговаца на мало
 • 21 увозник pdf
 • 20 извозникa pdf
 • 8 произвођача дувана—организатора производње pdf
 • 775 физичких лица-проивођача дувана/коопераната
 • 4 обрађивача дувана pdf
 • 3 прерађивача дувана pdf  и
 • 4 привредна субјекта који обављају промет дуванских производа по посебном поступку pdf