НАДЛЕЖНОСТИ

Надлежности Управе:

 

1. Доноси решења којима се издаје/обнавља/одузима дозвола за обављање делатности производње, обраде и прераде дувана, увоза и извоза дувана, обрађеног и прерађеног дувана, трговине на велико и мало, увоза и извоза дуванских производа. Дозволе се издају на период од 5 година, осим дозволе за обављање делатности трговине на мало дуванским производима, која се издаје на период од 2 године.

 

2. Води 11 регистара: Регистар произвођача дувана; Регистар обрађивача дувана; Регистар прерађивача дувана; Регистар произвођача дуванских производа; Регистар трговаца на велико дуванским производима; Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа; Регистар извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа; Регистар привредних субјеката који обављају промет дуванских производа по посебном поступку, Регистар о маркама дуванских производа, Регистар произвођача сродних производа и Регистар увозника сродних производа.

 

3. Води три евиденционе листе: Евиденциону листу о трговцима на мало, Евиденциону листу о физичким лицима – произвођачима дувана и Евиденциону листу о маркама дуванских производа чији се промет обавља по посебном поступку.

 

4. Води евиденције у вези са производњом, обрадом, прерадом и прометом дувана, обрађеног и прерађеног дувана, као и производњом и прометом дуванских  и сродних производа, на основу кварталних, полугодишњих и годишњих извештаја.

 

5. Сарађује са органима и организацијама надлежним за сузбијање нелегалног промета дувана и дуванских производа (министарства надлежна за унутрашње послове и послове правде, трговине, финансија, пољопривреде, здравља и др.) и врши размену релевантних података, у циљу праћења стања на тржишту у производњи, обради и промету дувана, обрађеног дувана и дуванских производа и производњи и промету сродних производа.

 

6. Управа се стара о спровођењу јавног тендера за издавање дозволе за обављање делатности производње дуванских производа. Дозволу за обављање производње дуванских производа, издаје Влада у складу са пројектованом макроекономском политиком, фискалним интересом и тржишним приликама.

 

7. Издаје потврду произвођачу, односно увознику дуванских производа о пријавама/променама малопродајних цена тих производа, ради објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

8. Учествује у припреми нацрта измена и допуна Закона и мишљења о његовој примени, као и у припреми подзаконских аката за спровођење одредаба Закона, из надлежности министарства надлежног за послове финансија.

 

9. Утврђује укупну вредност и количину свих дуванских производа пуштених у промет у циљу утврђивања износа просечне пондерисане малопродајне цене дуванских прерађевина и износа минималне акцизе.

 

Нормативне активности

Управа за дуван је учествовала у изради текста Закона о изменама и допунама Закона о дувану који је ступио на снагу 4. новембра 2023. године.

 

Сузбијање нелегалног промета дувана и дуванских производа

Управа активно учествује у раду Радне групе за борбу против кријумчарења дувана коју је Влада 2016. године формирала са циљем сузбијања нелегалног промета дувана и дуванских производа и смањења сиве економије.

 

Активности у области ЕУ интеграција

Управа учествује у активностима у оквиру Преговарачке групе 28, област „Контрола дувана“, као и у оквиру Преговарачких група за поглавља 1, 11. и 16.