ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

ЗАКОН

О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

ДЕО ПРВИ

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ И ОСНОВНА НАЧЕЛА УПРАВНОГ ПОСТУПКА

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Управни поступак

Члан 1.

 

Управни поступак јесте скуп правила која државни органи и организације, органи и организације покрајинске аутономије и органи и организације јединица локалне самоуправе, установе, јавна предузећа, посебни органи преко којих се остварује регулаторна функција и правна и физичка лица којима су поверена јавна овлашћења (у даљем тексту: органи) примењују када поступају у управним стварима.

 

Преузмите цео текст закона:

Закон о општем управном поступку docx pdf