ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДУВАНУ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 92/23)

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДУВАНУ

 

Члан 1.

У Закону о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19) назив главе: „I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ” мења се и гласи: „I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ”.

Члан 2.

У члану 1. речи: „обележавању дуванских производа” замењују се речима: „обележавању дуванских и сродних производа у Републици”.

 

Преузмите цео текст закона:

Закон о изменама и допунама Закона о дувану docx pdf