УРЕДБА О БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

 

Овом уредбом ближе се уређује буџетско рачуноводство и систем главне књиге.

 

Под буџетским рачуноводством, у смислу ове уредбе, подразумевају се услови и начин вођења пословних књига, састављање, приказивање, достављање и објављивање финансијских извештаја.

 

Преузмите документ:

Уредба о буџетском рачуноводству docx pdf