ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА РЕГИСТАРА И ЕВИДЕНЦИОНИХ ЛИСТА О ПРОИЗВОДЊИ, ОБРАДИ, ПРЕРАДИ И ПРОМЕТУ ДУВАНА И ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА

На основу члана 5. став 5. и члана 6. став 5. Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13 и 95/18),

 

Министар финансија доноси

 

П Р А В И Л Н И К

О САДРЖИНИ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА РЕГИСТАРА И ЕВИДЕНЦИОНИХ ЛИСТА О ПРОИЗВОДЊИ, ОБРАДИ, ПРЕРАДИ И ПРОМЕТУ ДУВАНА, ОБРАЂЕНОГ ДУВАНА, ПРЕРАЂЕНОГ ДУВАНА, ОДНОСНО ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА

Предмет

Члан 1.

 

Овим правилником ближе се уређује садржина и начин вођења Регистра произвођача дувана, Регистра обрађивача дувана, Регистра прерађивача дувана, Регистра произвођача дуванских производа, Регистра трговаца на велико дуванским производима, Регистра увозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа, Регистра извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа (у даљем тексту: регистри), Регистра привредних субјеката који обављају промет дуванских производа по посебном поступку и Регистра о маркама дуванских производа, као и садржина и начин вођења Евиденционе листе о физичким лицима – произвођачима дувана, Евиденционе листе о трговцима на мало дуванским производима и Евиденционе листе о маркама дуванских производа чији се промет обавља по посебном поступку (у даљем тексту: евиденционе листе), које води Управа за дуван, као орган управе у саставу Министарства финансија (у даљем тексту: Управа).

 

Преузмите документ:

Правилник о садржини и начину вођења регистара и евиденционих листа о производњи, обради, преради и промету дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа doc odt pdf rtf txt