УРЕДБА О ИЗМЕНИ ОПШТИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ РАДИ ОТКЛАЊАЊА ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА УСЛЕД БОЛЕСТИ COVID-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-COV-2

Члан 1.

 

Овом уредбом мењају се општи приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2020. годину, њихово извршавање, обим задуживања за потребе финансирања дефицита и конкретних пројеката и давање гаранција, управљање јавним дугом, коришћење донација, пројектних зајмова, коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника и права и обавезе корисника буџетских средстава и поједине норме у делу Извршавање буџета, утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, број 84/19 – у даљем тексту: Закон o буџету), ради отклањања штетних последица насталих за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

 

Преузмите документ:

Уредба о измени општих прихода и примања, расхода и издатака буџета Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 doc pdf docx rtf odt