ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ УПИСАНИ У РЕГИСТАР УВОЗНИКА ДУВАНА, ОБРАЂЕНОГ ДУВАНА, ПРЕРАЂЕНОГ ДУВАНА ОДНОСНО ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА

Обавештење привредним субјектима уписаним у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа у вези са достављањем полугодишњег и годишњег извештаја о подацима о којима водe евиденцију.

 

Сходно члану 5. Правилника о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача дуванских производа, трговаца на велико дуванским производима, трговаца на мало, увозника и извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа („Службени гласник РС“, број 104/18 и 14/24), дужни сте да Управи за дуван, два пута годишње, достављате извештаје о подацима о којима водите евиденцију у вези са увозом дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа најкасније у року од 15 дана од дана истека периода за који се извештај доставља, и то : Полугодишњи извештај увозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана односно дуванских производа - ПИ-УДП I (1.01-30.06), најкасније до 15. јула текуће године и Годишњи извештај увозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана односно дуванских производа - ГИ-УДП II (1.01-31.12), најкасније до 15. јануара наредне године.

 

Преузмите актуелни образац и упутство за попуњавање

ПИ-УДП I - Полугодишњи извештај увозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа (преузмите образац-XLS) xls  АКТУЕЛНО

Упутство за попуњавање Обрасца-Полугодишњи извештај ПИ-УДП I pdf  АКТУЕЛНО

 

ГИ-УДП II - Годишњи извештај увозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана односно дуванских производа (преузмите образац-XLS) xls 

Упутство за попуњавање Обрасца-Годишњи извештај ГИ-УДП II pdf  

 

Извештај можете доставити:

1) У електронском облику, на адресе:

 

2) Поштом или лично, на адресу:

Министарство финансија-Управа за дуван

Балканска 53

11000 Београд

 

Контакт особе за информације су:

Сања Бабић (тел: +381 11 765 2798)

Мирјана Јездимировић (тел: +381 11 765 2799) и

Зоран Гојковић (тел: +381 11 765 2821)

 

Додатне информације:

  • Шифарник робних марака се због регистрације нових марака дуванских производа стално допуњује, тако да је потребно да редовно пратите допуне у Шифарнику.
  • Због ажурније и брже обраде података, молимо да, уколико сте у могућности, извештај достављате у електронском облику.
  • Контролу вођења евиденција и достављања извештаја вршиће надлежна инспекција.

 

Чланом 91. став 1. тачка 2) и ст. 2. и 3. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18, 91/19 и 92/23), прописане су новчане казне за прекршај увозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа ако не води евиденцију и у прописаном року не достави тражене податке.

 

Такође, чланом 56. став 1. тачка 3) и став 3. овог закона, прописано је да је Управа за дуван дужна да донесе решење о одузимању дозволе за увоз дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа, ако је одговорно лице имаoца дозволе, или одговорно лице у повезаном лицу са имаоцем дозволе, као и одговорно лице у правном лицу чији је правни следбеник ималац дозволе, правноснажно осуђено за кривично дело недозвољене трговине дуваном, обрађеним дуваном, прерађеним дуваном, односно дуванским производима, односно ако су та лица кажњена за прекршај прописан овим законом.