ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ УПИСАНИ У РЕГИСТАР ТРГОВАЦА НА ВЕЛИКО ДУВАНСКИМ ПРОИЗВОДИМА

Обавештење привредним субјектима уписаним у Регистар трговаца на велико дуванским производима у вези са достављањем полугодишњег и годишњег извештаја о подацима о којима водe евиденцију.

 

Сходно члану 3. Правилника о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача дуванских производа, трговаца на велико и мало дуванским производима, увозника и извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа („Службени гласник РС“, број 104/18), дужни сте да Управи за дуван, два пута годишње, достављате извештаје о подацима о којима водите евиденцију у вези са прометом дуванских производа, најкасније у року од 15 дана од дана истека периода за који се извештај доставља, и то: Полугодишњи извештај трговца на велико дуванским производима - ПИ-ТВДП I (1.01-30.06), најкасније до 15. јула текуће године и Годишњи извештај трговца на велико дуванским производима - ГИ-ТВДП II (1.01-31.12), најкасније до 15. јануара наредне године.

 

Преузмите актуелни образац и упутство за попуњавање

ПИ-ТВДП I - Полугодишњи извештај трговца на велико дуванским производима (преузмите образац-XLS)  АКТУЕЛНО

Упутство за попуњавање Обрасца-Полугодишњи извештај ПИ-ТВДП I  АКТУЕЛНО

 

ГИ-ТВДП II - Годишњи извештај трговца на велико дуванским производима (преузмите образац-XLS) 

Упутство за попуњавање Обрасца-Годишњи извештај ГИ-ТВДП II  

 

Извештај можете доставити:

1) У електронској форми, на адресе:

 

2) Поштом или лично, на адресу:

Министарство финансија-Управа за дуван

Београдска 70/1

11000 Београд

 

Контакт особе за информације су:

Марина Ђурђевић (тел: +381 11 3021 830)

Мирјана Јездимировић (тел: +381 11 3021 829)

 

Додатне информације:

  • Шифарник робних марака се због регистрације нових марака дуванских производа стално допуњује, тако да је потребно да редовно пратите допуне у Шифарнику.
  • Због ажурније и брже обраде података, молимо да, уколико сте у могућности, извештај достављате у електронској форми.
  • Контролу вођења евиденција и достављања извештаја вршиће надлежна инспекција.

 

Чланом 89. став 1. тачка 2) и ст. 2. и 3. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19), прописане су новчане казне за прекршај трговца на велико дуванским производима ако не води евиденцију и у прописаном року не достави тражене податке.

 

Такође, чланом 42. став 1. тачка 3) и став 3. овог закона, прописано је да је Управа дужна да донесе решење о одузимању дозволе за трговину на велико дуванским производима, ако је одговорно лице имаoца дозволе, или одговорно лице у повезаном лицу са имаоцем дозволе, као и одговорно лице у правном лицу чији је правни следбеник ималац дозволе правноснажно осуђено за кривично дело недозвољене трговине дуванским производима, односно ако су та лица кажњена за прекршај прописан овим законом.