ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ УПИСАНИ У РЕГИСТАР ТРГОВАЦА НА ВЕЛИКО ДУВАНСКИМ ПРОИЗВОДИМА

Обавештење привредним субјектима уписаним у Регистар трговаца на велико дуванским производима у вези са достављањем полугодишњег и годишњег извештаја о подацима о којима водe евиденцију.

 

Сходно члану 3. Правилника о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача дуванских производа, трговаца на велико и мало дуванским производима, увозника и извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа („Службени гласник РС“, број 104/18), дужни сте да Управи за дуван, два пута годишње, достављате извештаје о подацима о којима водите евиденцију у вези са прометом дуванских производа, најкасније у року од 15 дана од дана истека периода за који се извештај доставља, и то: Полугодишњи извештај трговца на велико дуванским производима - ПИ-ТВДП I (1.01-30.06), најкасније до 15. јула текуће године и Годишњи извештај трговца на велико дуванским производима - ГИ-ТВДП II (1.01-31.12), најкасније до 15. јануара наредне године.

 

Преузмите актуелни образац и упутство за попуњавање

ПИ-ТВДП I - Полугодишњи извештај трговца на велико дуванским производима (преузмите образац-XLS) 

Упутство за попуњавање Обрасца-Полугодишњи извештај ПИ-ТВДП I  

 

ГИ-ТВДП II - Годишњи извештај трговца на велико дуванским производима (преузмите образац-XLS)  АКТУЕЛНО

Упутство за попуњавање Обрасца-Годишњи извештај ГИ-ТВДП II  АКТУЕЛНО

 

Извештај можете доставити:

1) У електронској форми, на адресе:

 

2) Поштом или лично, на адресу:

Министарство финансија-Управа за дуван

Балканска 53

11000 Београд

 

Контакт особе за информације су:

Марина Ђурђевић (тел: +381 11 765 2797)

Мирјана Јездимировић (тел: +381 11 765 2799)

 

Додатне информације:

  • Шифарник робних марака се због регистрације нових марака дуванских производа стално допуњује, тако да је потребно да редовно пратите допуне у Шифарнику.
  • Због ажурније и брже обраде података, молимо да, уколико сте у могућности, извештај достављате у електронској форми.
  • Контролу вођења евиденција и достављања извештаја вршиће надлежна инспекција.

 

Чланом 89. став 1. тачка 2) и ст. 2. и 3. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18, 91/19 и 92/23), прописане су новчане казне за прекршај трговца на велико дуванским производима ако не води евиденцију и у прописаном року не достави тражене податке.

 

Такође, чланом 42. став 1. тачка 3) и став 3. овог закона, прописано је да је Управа дужна да донесе решење о одузимању дозволе за трговину на велико дуванским производима, ако је одговорно лице имаoца дозволе, или одговорно лице у повезаном лицу са имаоцем дозволе, као и одговорно лице у правном лицу чији је правни следбеник ималац дозволе правноснажно осуђено за кривично дело недозвољене трговине чији је предмет извршења дуван, обрађени дуван, прерађени дуван, односно дувански производи, ако су та лица кажњена за прекршај прописан овим законом.