ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ УПИСАНИ У РЕГИСТАР ПРОИЗВОЂАЧА ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА

Обавештење привредним субјектима уписаним у Регистар произвођача дуванских производа у вези са достављањем полугодишњег и годишњег извештаја о подацима о којима водe евиденцију.

 

Сходно члану 2. Правилника о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача дуванских производа, трговаца на велико дуванским производима, трговаца на мало, увозника и извозника дувана, обрађеног дувана, преређеног дувана, односно дуванских производа („Службени гласник РС“, број 104/18 и 14/24), дужни сте да Управи за дуван, два пута годишње, достављате извештаје о подацима о којима водите евиденцију у вези са производњом дуванских производа најкасније у року од 15 дана од дана истека периода за који се извештај доставља, и то: Полугодишњи извештај произвођача дуванских производа - ПИ-ПДП I (1.01-30.06), најкасније до 15. јула текуће године и Годишњи извештај произвођача дуванских производа - ГИ-ПДП II (1.01-31.12), најкасније до 15. јануара наредне године.

 

Преузмите актуелни образац и упутство за попуњавање

ПИ-ПДП I - Полугодишњи извештај произвођача дуванских производа (преузмите образац XLS) xls 

Упутство за попуњавање Обрасца-Полугодишњи извештај ПИ-ПДП I pdf  

 

ГИ-ПДП II - Годишњи извештај произвођача дуванских производа (преузмите образац XLS) xls   АКТУЕЛНО

Упутство за попуњавање Обрасца-Годишњи извештај ГИ-ПДП II pdf  АКТУЕЛНО

Извештај можете доставити:

1) У електронском облику, на адресе:

 

2) Поштом или лично, на адресу:

Министарство финансија-Управа за дуван

Балканска 53

11000 Београд

 

Контакт особе за информације су:

Марина Ђурђевић (тел: +381 11 765 2797)

Сања Бабић (тел: +381 11 765 2798) и

Мирјана Јездимировић (тел: +381 11 765 2799)

 

Додатне информације:

  • Шифарник робних марака се због регистрације нових марака дуванских производа стално допуњује, тако да је потребно да редовно пратите допуне у Шифарнику.
  • Због ажурније и брже обраде података, молимо да, уколико сте у могућности, извештај достављате у електронском облику.
  • Контролу вођења евиденција и достављања извештаја вршиће надлежна инспекција.

 

Чланом 88. став 1. тачка 2) и ст. 2. и 3. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18, 91/19 и 92/23), прописане су новчане казне за прекршај произвођача дуванских производа ако не води евиденцију и у прописаном року не достави извештај, односно тражене податке.

 

Такође, чланом 34. став 1. тачка 3) и став 3. овог закона, прописано је да је Управа за дуван дужна да припреми предлог акта којим се одузима дозвола за производњу дуванских производа, ако је ималац дозволе, односно власник ималаца дозволе чији удео прелази 10% капитала ималаца дозволе, лице овлашћено за заступање имаоца дозволе, предузетник, повезано лице са имаоцем дозволе, као и правно лице чији је правни следбеник ималац дозволе, правоснажно осуђено за привредни преступ, односно кривично дело, недозвољене производње, односно недозвољене трговине дуванским производима, односно ако су та лица кажњена за прекршај прописан овим законом.