ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ УПИСАНИ У РЕГИСТАР ПРОИЗВОЂАЧА ДУВАНА, РЕГИСТАР ОБРАЂИВАЧА ДУВАНА И РЕГИСТАР ПРЕРАЂИВАЧА ДУВАНА

Обавештење привредним субјектима уписаним у Регистар произвођача дувана, Регистар обрађивача дувана и Регистар прерађивача дувана у вези са достављањем извештаја о подацима о којима воде евиденције, за трећи квартал 2023. године (01.07.-30.09.2023).

 

Сходно чл. 7. став 5. Закона о дувану („Сл. гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19), привредни субјекти уписани у Регистар произвођача дувана, Регистар обрађивача дувана и Регистар прерађивача дувана дужни су да, на захтев Управе за дуван, достављају извештаје о подацима о којима воде евиденцију у вези са производњом, обрадом и прерадом дувана, у року који Управа одреди.

 

Сходно томе, Управа за дуван упутила је писани захтев свим привредним субјектима уписаним у наведене регистре, за достављање извештаја о подацима о којима воде евиденцију, за трећи квартал 2023. године, најкасније до 16. Октобра 2023. године.

 

Потребни прописани обрасци (од обрасца бр. 1. до обрасца бр. 7.) за попуњавање извештаја, сходно Правилнику о садржини и начину вођења евиденцијe произвођача, обрађивача и прерађивача дувана („Сл. гласник РС“, број 18/19), могу се преузети овде:

 

 

Извештај можете доставити:

1) У електронској форми, на адресу:

 

2) Поштом на адресу:

Министарство финансија-Управа за дуван

Београдска 70/1

11000 Београд

 

Контакт особа за информације:

Сања Бабић (тел. + 381 11 3021 827)

Исидора Живановић (тел. + 381 11 3021 826)

Милан Ђорђевић (тел. + 381 11 3021 827)

 

Додатне информације:

  • Обрасце бр. 1, 2, 3, 4 и 5 попуњавају произвођачи дувана који су уписани у Регистар произвођача дувана код Управе за дуван.
  • Образац број 6 попуњавају обрађивачи дувана који су уписани у Регистар обрађивача дувана код Управе за дуван.
  • Образац број 7 попуњавају прерађивачи дувана који су уписани у Регистар прерађивача дувана код Управе за дуван.
  • Због ажурније и брже обраде података молимо да, уколико сте у могућности, извештај достављате у електронској форми.
  • Чланом 86. став 1. тачка 2) и ст. 2. и 3, чланом 87. став 1. тачка 2) и ст. 2. и 3. и чланом 87а. став 1. тачка 2) и ст. 2. и 3. Закона о дувану прописана је прекршајна одговорност за произвођаче дувана, обрађиваче дувана и прерађиваче дувана ако не воде евиденцију и у прописаном року не доставе извештај, односно тражене податке.