ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ УПИСАНИ У РЕГИСТАР ИЗВОЗНИКА ДУВАНА, ОБРАЂЕНОГ ДУВАНА, ПРЕРАЂЕНОГ ДУВАНА ОДНОСНО ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА

Обавештење привредним субјектима уписаним у Регистар извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа у вези са достављањем полугодишњег и годишњег извештаја о подацима о којима воде евиденцију.

 

Сходно члану 6. Правилника о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача дуванских производа, трговаца на велико дуванским производима, трговаца на мало, увозника и извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа („Службени гласник РС“, број 104/18 и 14/24), дужни сте да Управи за дуван, два пута годишње, достављате извештаје о подацима о којима водите евиденцију у вези са извозом дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана односно дуванских производа, и то: најкасније у року од 15 дана од дана истека периода за који се извештај доставља, и то Полугодишњи извештај извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа (1.01-30.06), најкасније до 15. јула текуће године а Годишњи извештај извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа - ГИ-ИДП II (1.01-31.12), најкасније до 15. јануара наредне године.

 

Преузмите актуелни образац и упутство за попуњавање

ПИ-ИДП I - Полугодишњи извештај извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана односно дуванских производа xls  АКТУЕЛНО

Упутство за попуњавање Обрасца-Полугодишњи извештај ПИ-ИДП I pdf    АКТУЕЛНО

 

 ГИ-ИДП II - Годишњи извештај извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана односно дуванских производа xls

Упутство за попуњавање Обрасца-Годишњи извештај ГИ-ИДП II pdf 

 

Извештај можете доставити:

1) У електронском облику, на адресе:

 

2) Поштом или лично, на адресу:

Министарство финансија-Управа за дуван

Балканска 53

11000 Београд

 

Контакт особе за информације су:

Сања Бабић (тел: +381 11 765 2798)

Мирјана Јездимировић (тел: +381 11 765 2799) и

Зоран Гојковић (тел: +381 11 765 2821)

 

Додатне информације:

  • Шифарник робних марака се због регистрације нових марака дуванских производа стално допуњује, тако да је потребно да редовно пратите допуне у Шифарнику.
  • Због ажурније и брже обраде података, молимо да, уколико сте у могућности, извештај достављате у електронском облику.
  • Контролу вођења евиденција и достављања извештаја вршиће надлежна инспекција.

 

Чланом 92. став 1. тачка 2) и ст. 2. и 3. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18, 91/19 и 92/23), прописане су новчане казне за прекршај извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана односно дуванских производа, ако не води евиденције и у прописаном року не достави тражене податке.

 

Такође, чланом 63. став 1. тач. 3) и 4) и став 3. овог закона, прописано је да је Управа дужна да донесе решење о одузимању дозволе за извоз дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана односно дуванских производа, ако је одговорно лице имаоца дозволе правноснажно осуђено за кривично дело недозвољене трговине дуваном, обрађеним дуваном, прерађеним дуваном, односно дуванским производима, односно ако је ималац дозволе правноснажно кажњен за прекршај прописан овим законом.