ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ДРЖАВНЕ ОРГАНЕ

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

 

Овај колективни уговор (у даљем тексту: Уговор) закључују Влада и синдикати.

 

Уговором се, у складу са законом и ратификованим међународним конвенцијама, уређују права, обавезе и одговорности из радног односа у државним органима, међусобни односи учесника Уговора, поступак измена и допуна Уговора и друга питања од значаја за уговорне стране.

 

Колективним уговором утврђују се већа права и повољнији услови рада од права и услова који су утврђени законом, као и права која нису утврђена законом, уколико законом није одређено друкчије.

 

Преузмите документ:

Посебан колективни уговор за државне органе doc pdf