ПОДАЦИ О ДОДАТНИМ ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

Напомена: Управа за дуван, као директни буџетски корисник, се финансира искључиво из буџета Републике Србије и нема додатних извора финансирања.