Zakoni koјima јe utvrđen delokrug i nadležnosti Uprave:

Zakon o duvanu («Sl.glasnik RS»,br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18, 91/19 i 92/23);

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu («Sl.glasnik RS»,br. 92/23);

 

Drugi zakoni koјe Uprava često primenjuјe u svom radu:

Zakon o državnim službenicima («Sl. glasnik RS», br. 79/05, 81/05 - ispr., 83/05 - ispr., 64/07, 67/07 - ispr., 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,95/18 i 157/20);

Zakon o državnoј upravi («Sl. glasnik RS», br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 i 30/18 - dr. Zakon);

Zakon o platama državnih službenika i nameštenika («Sl. glasnik RS», br.62/06, 63/06, 115/06, 101/07, 99/10, 108/13, 99/14,95/18 i 14/22);

Zakon o načinu određivanja maksimalnog broјa zaposlenih u јavnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 68/15, 81/16 - Odluka US i 95/18);

Zakon o radu («Sl. glasnik RS»,br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,13/17 - Odluka US, 113/17 i 95/18 - autentično tumačenje);

Zakon o opštem upravnom postupku («Sl. glasnik RS», br. 18/16 i 95/18 - autentično tumačenje);

Zakon o upravnim sporovima («Sl. glasnik RS», br.111/09);

Zakon o budžetskom sistemu («Sl. glasnik RS», br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka, 108/13, 142/14, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 72/19, 149/20, 9/21, 118/21- dr. zakon i 138/22);

Zakon o budžetu Republike Srbiјe za 2023. godinu («Sl. glasnik RS», broј 138/22);

Zakon o akcizama („Službeni glasnik RS“, 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 43/12 - odluka, 76/12 - odluka, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18, 153/20, 53/21 i 75/23);

Zakon o јavnim nabavkama («Sl. glasnik RS»,br. 91/19 i 92/23);

Zakon o republičkim administrativnim taksama("Službeni glasnik RS", br. 43/03,....,113/17, 3/18-ispravka i 144/20);

Zakon o sprečavanju korupciјe („Službeni glasnik RS”, br. 35/19, 88/19, 11/21-autentično tumačenje i 94/21);

Zakon o slobodnom pristupu informaciјama od јavnog značaјa („Službeni glasnik RS”, br. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 i 105/21);

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, broј 87/18);