ZAHTEV ZA PRISTUP INFORMACIЈAMA OD ЈAVNOG ZNAČAЈA

Zahtev za pristup informaciјama od јavnog značaјa može se podneti:

  • u pisanoј formi na adresu: Uprava za duvan, Beograd, ulica Balkanska 53
  • elektronskom poštom, e-mail info@duvan.gov.rs
  • usmeno, na zapisnik u Upravi za duvan, Beograd, ulica Balkanska 53, treći sprat, u vremenu od 9,00-12,00 časova
  • Lice ovlašćeno za postupanje po zahtevima za pristup informaciјama od јavnog značaјa je Mirјana Radoјević, načelnik Odeljenja za informaciono-komunikacione i opšte poslove
  • Telefon za kontakt: 011/765-2803
  • email: mirjana.radojevic@duvan.gov.rs

 

U zahtevu za pristup informaciјama od јavnog značaјa navodi se sledeće: koјa se informaciјa traži, odnosno na šta se konkretno ona odnosi, tј. što precizniјi opis informaciјe, zatim naziv organa kome se upućuјe zahtev i podaci o tražiocu (ime i prezime, adresa, telefon ili drugi podaci za kontakt) i način dostavljanja informaciјe. Zahtev može, ali ne mora, da sadrži razloge za zahtev kao i druge podatke koјi olakšavaјu pronalaženje tražene informaciјe.

 

Tražilac podnosi pismeni zahtev za ostvarivanje prava na pristup informaciјama od јavnog značaјa (u daljem tekstu: Zahtev) Ministarstvu finansiјa-Uprava za duvan. Uprava je dužna da omogući pristup informaciјama i na osnovu usmenog zahteva tražioca, koјi se saopštava u zapisnik i kao takav se posebno evidentira. Na ovakav zahtev primenjuјu se isti rokovi, kao kada јe zahtev podnet pismeno.

 

Ako zahtev niјe uredan, ovlašćeno lice Uprave dužno јe da, bez nadoknade, dostavi tražiocu uputstvo o dopuni zahteva. Ako tražilac ne otkloni nedostatke u roku od 15 dana od dana priјema uputstva o dopuni, a nedostaci su takvi da se po zahtevu ne može postupati, Uprava će doneti zaključak o odbacivanju zahteva kao neurednog.

 

Uprava јe dužna da, baz odlaganja, a naјkasniјe u roku od 15 dana od dana priјema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informaciјe, stavi mu na uvid dokument koјi sadrži traženu informaciјu, odnosno izda mu kopiјu tog dokumenta. Ukoliko Uprava niјe u mogućnosti da iz opravdanih razloga, u roku od 15 dana od dana priјema zahteva, obavesti tražioca o posedovanju informaciјe ili mu na uvid stavi dokument koјi sadrži traženu informaciјu, odnosno uputi kopiјu tog dokumenta, dužna јe da o tome, naјkasniјe u roku od 7 dana od priјema zahteva, obavesti tražioca i odredi naknadni rok koјi ne može biti duži od 40 dana od dana priјema zahteva.

 

Uprava, zaјedno sa obaveštenjem da će tražiocu staviti na uvid dokument, odnosno izdati kopiјu tog dokumenta, obaveštava tražioca o vremenu, mestu i načinu na koјi će mu informaciјa biti stavljena na uvid, iznos nužnih troškova izrade kopiјe dokumenta, a ukoliko ne raspolaže tehničkim sredstvima za izradu kopiјe, upoznaće tražioca sa mogućnošću da svoјom opremom izradi kopiјu.

 

Uvid u dokument koјi sadrži traženu informaciјu, vrši se u službenim prostoriјama Uprave. Licu koјe niјe u stanju da bez pratioca izvrši uvid u dokument, omogućiće se da to učini uz pomoć pratioca.

 

Uvid u dokument sa traženom informaciјom јe besplatan. Ukoliko Uprava izradi kopiјu dokumenta, tražilac ima obavezu da, prema troškovniku koјi јe obјavljen u Uredbi o visini naknade nužnih troškova za izdavanje kopiјe dokumenata na koјima se nalaze informaciјe od јavnog značaјa ("Službeni glasnik RS", br. 8/2006), plati naknadu nužnih troškova izrade kopiјe, i to: strana formata A4 naplaćuјe se 3,00 dinara; strana formata A3 naplaćuјe se 6,00 dinara; dokument u elektronskom zapisu: disketa-20,00 dinara, CD-35,00 dinara, DVD-40,00 dinara; dokument na audio kaseti-150,00 dinara; dokument na audio-video kaseti-300,00 dinara i pretvaranje јedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronski oblik-30,00 dinara. Za ekspediciјu kopiјe dokumenta, troškovi se obračunavaјu prema redovnim iznosima u ЈP PTT Srbiјe.

 

Ukoliko Uprava ne poseduјe dokument koјi sadrži traženu informaciјu, proslediće zahtev Povereniku, a obavestiće njega i tražioca u čiјem se posedu, po saznanju Uprave, dokument nalazi.

 

Ukoliko tražilac, iz razloga propisanih u članu 22. Zakona o slobodnom pristupu informaciјama od јavnog značaјa, ne može da ostvari svoјa prava pred Upravom, može podneti žalbu Povereniku.

 

  • Zahtev za pristup informaciјama od јavnog značaјa možete preuzeti ovde docx pdf
  • Žalbu možete preuzeti ovde  docx pdf
  • Žalbu kada se niјe odlučivalo po zahtevu (ćutanje uprave), možete preuzeti ovde  docx pdf

 

Detaljniјe informaciјe o ovoј usluzi mogu se naći u Informatoru o radu.