ПОПИСНЕ ЛИСТЕ И ИЗВЕШТАЈ О ОБИМУ ПРОДАЈЕ ЦИГАРЕТА ТРГОВЦА НА ВЕЛИКО ДУВАНСКИМ ПРОИЗВОДИМА

Обавештење привредним субјектима уписаним у Регистар трговаца на велико дуванским производима у вези са достављањем извештаја са подацима о затеченим залихама цигарета (у паклицама) у свим складиштима, као и извештаја о обиму продаје цигарета свим трговцима на мало у полугодишту које претходи промени износа акцизе.

 

У складу са чланом 44а  Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18, 91/19 и 92/23) трговaц на велико дуванским производима дужaн je да при свакој промени износа акцизе на цигарете, укључујући и промену минималне акцизе на цигарете, у складу са прописима којима се регулише област акциза, на дан примене новог износа акцизе изврши попис затечених залиха цигарета (у паклицама) у свим складиштима, као и сачини извештај о обиму продаје цигарета свим трговцима на мало у полугодишту које претходи промени износа акцизе по свакој робној марки цигарета посебно.   

  

Трговaц на велико дуванским производима дужaн je да извештај и пописне листе достави Управи за дуван у року од 15 дана од дана извршеног пописа.

 

Преузмите актуелне обрасце

Извештај о  затеченим залихама цигарета (преузмите образац- xls)

Извештај о обиму продаје цигарета  (преузмите образац-xls)

 

Извештај можете доставити:

1) У електронској форми, на адресе:

2) Поштом или лично, на адресу:

Министарство финансија - Управа за дуван

Балканска 53

11000 Београд

 

Контакт особе за информације су:

Мирјана Јездимировић (тел: +381 11 765 2799)

Гордана Смиљанић (тел: +381 11 765 2795)

Јелена Великић (тел: +381 11 765 2796)

 

Додатне информације 

  • Пописна листа саставља се за сваког произвођача, односно увозника посебно и садржи податке о произвођачу, односно увознику цигарета, малопродајним ценама и количинама цигарета за сваку робну марку цигарета посебно. 
  • Извештај о обиму продаје цигарета од стране трговца на велико трговини на мало у полугодишту које претходи промени износа акцизе по свакој робној марки цигарета посебно, саставља се у складу са прописима којима се уређује производња и промет дуванских производа.
  • Шифарник робних марака се због регистрације нових марака дуванских производа стално допуњује, тако да је потребно да редовно пратите допуне у Шифарнику.
  • Због ажурније и брже обраде података, молимо да извештаје достављате у електронској форми.
  • Контролу достављања извештаја врши надлежна инспекција.

Чланом 89а овог закона, прописане су новчане казне за прекршај трговца на велико дуванским производима ако не изврши попис затечених залиха цигарета при свакој промени износа акцизе на цигарете, укључујући и промену минималне акцизе на цигарете и не достави пописну листу Управи у прописаном року.