Подзаконска акта

Подзаконска акта којима је утврђен делокруг и надлежности Управе:

Правилник о условима у погледу техничке опремљености простора за трговину на мало дуванским производима («Сл.гласник РС», бр.116/05), Министарство трговине, туризма и услуга;

Правилник о условима у погледу одговарајућег простора за трговину на велико дуванским производима («Сл.гласник РС», бр.116/05), Министарство трговине, туризма и услуга;

Правилник о поступку активирања банкарске гаранције и о начину коришћења средстава банкарске гаранције ("Сл. гласник РС", бр. 114/05 и 93/09) - Министарство финансија;

Правилник о условима за постављање хјумидора у угоститељским и малопродајним објектима («Сл.гласник РС», бр.116/05), Министарство трговине, туризма и услуга;

Правилник о условима за обраду дувана и условима за учешће на јавном тендеру за обављање производње дуванских производа («Сл.гласник РС», бр.11/06 и 14/20), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Министарство здравља;

Правилник о условима у погледу обрадивих површина, техничке могућности и простора за производњу дувана («Сл.гласник РС», бр.9/06), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде;

Правилник о условима које треба да испуњава лице које руководи процесом производње и обраде дувана, као и лице које руководи технолошким процесом производње дуванских производа («Сл.гласник РС», бр.3/06), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде;

Правилник о садржини и начину вођења регистара и евиденционих листа о производњи, обради, преради и промету дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, дуванских производа, односно о производњи и промету сродних производа («Сл.гласник РС», број 11/24) - Министарство финансија;

Правилник о садржини и начину вођења евиденције произвођача, обрађивача и прерађивача дувана («Сл.гласник РС», број 30/24), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде;

Правилник о условима за стручно руковођење процесом прераде дувана («Слaгласник РС», број 18/19), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде;

Правилник о условима за прераду дувана («Сл.гласник РС», број 42/19);

Правилник о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача дуванских производа, трговаца на велико дуванским производима, трговаца на мало, увозника и извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа („Службени гласник РС“, бр. 104/18 и 14/24) - Министарство финансија;

Правилник о изменама и допуни Правилника о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача дуванских производа, трговаца на велико и мало дуванским производима,увозника и извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа ("Сл. гласник РС", број 14/24) - Министарство финансија;

Правилник о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача сродних производа и увозника сродних производа ("Сл. гласник РС", број 14/24) - Министарство финансија;

Правилник о изгледу, садржини и начину истицања ознаке о забрани продаје цигарета и других дуванских производа малолетним лицима («Сл.гласник РС», бр.15/06), Министарство здравља;

Правилник о изгледу, садржини и начину истицања ознаке на превозним средствима намењеним за превоз дуванских производа, као и о санитарно-хигијенским условима тих средстава («Сл.гласник РС», бр.15/06), Министарство здравља;

Уредба о поступку јавног тендера за добијање дозволе за обављање производње дуванских производа («Сл.гласник РС», бр.137/04);

Уредба о начину и поступку утврђивања износа просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина („Службени гласник РС“, бр. 55/12 и 88/17);

 

Друга подзаконска акта које Управа често примењује у свом раду:

Посебан колективни уговор за државне органе („Службени гласник РС”, број 38/19, 55/20 и 44/23);

Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 125/03, 12/06 и 27/20);

Правилник о систему извршења буџета Републике Србије („Службени гласник РС“, брoj 144/22);

Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", бр. 16/16, 49/16, ..., 130/21, 144/22, 26/23);

Правилник  о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 89/2019);

Уредба о измени општих прихода и примања, расхода и издатака буџета Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 („Службени гласник РС“, број 60/20);

Уредба о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, број 2/19 и 67/21);