ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Сагласно члану 2. тачка 16) Закона о дувану („Сл. гласник РС“ бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18, 91/19 и 92/23), сродни производи јесу производи са или без никотина, који се не састоје од дувана, али који у погледу других критеријума одговарају дуванским производима, и то:


-      течност за пуњење електронских цигарета,
-      биљни производи за пушење односно загревање,
-     никотинске врећице,
-     производи за водену лулу.

Сходно члану 2. тачка 16) подтачка (1) Закона о дувану („Сл. гласник РС“ бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18, 91/19 и 92/23), течност за пуњење електронских цигарета означава течност са или без никотина садржану:

    - у посуди за поновно пуњење,
    - у улошку за пуњење за једнократну употребу,
    -  у електронској цигарети за једнократну употребу, као и у деловима електронске цигарете.

Такође, електронска цигарета за једнократну употребу која као свој саставни део садржи течност за пуњење електронских цигарета спада у категорију сродних производа.

Течности за пуњење електронских цигарета обухваћене су тарифним ознакама 2404 12 00 00, 2404 19 90 00, 3824 99 92 90 и 8543 40 00 00 номенклатуре Царинске тарифе, на које се примењују прописи о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе.

У складу са чланом 2) тачка 17) Закона о дувану („Сл. гласник РС“ бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18, 91/19 и 92/23), електронска цигарета је уређај, односно било који електронски систем за инхалирање паре (аеросола) која настаје загревањем течности за пуњење уређаја, односно електронског система и користи се путем усника.


С тим у вези, електронска цигарета као уређај, која не садржи течност за пуњење електронсих цигарета, не спада у сродне производе.

Чланом 71. тачка 5) Закона о дувану („Сл. гласник РС“ бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18, 91/19 и 92/23), забрањена је понуда и продаја дуванских и сродних производа употребом једног или више средстава комуникације на даљину, као и личним нуђењем.


Електронска цигарета као уређај, која не садржи течност за пуњење електронсих цигарета, не спада у сродне производе.

Трговац на мало коме је издата дозвола за трговину на мало дуванским производима у складу са одредбама Закона о дувану („Сл. гласник РСˮ, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13 и 91/19), може да настави да обавља делатност трговине на мало дуванским и сродним производима у складу са постојећом дозволом до истека рока на који је издата.Чланом 65. став 3. Закона о дувану („Сл. гласник РС“ бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18, 91/19 и 92/23), прописано је да привредни субјект приликом уписа у Регистар произвођача сродних производа, односно Регистар увозника сродних производа, плаћа накнаду за упис у регистар, без обзира на висину плаћене накнаде и упис у друге регистре.


Чланом 2. тачка 19) Закона о дувану („Сл. гласник РС“ бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18, 91/19 и 92/23 – у даљем тексту: Закон) прописано је да трговац на мало, у смислу овог закона, јесте привредни субјект који продаје на мало дуванске производе и сродне производе и који је уписан у евиденциону листу о трговцима на мало. Услови, начин и поступак издавања дозволе за трговину на мало уређени су чл. 45. и 46. Закона.

Сходно напред наведеном, привредни субјект који обавља делатност трговине на мало сродним производима, мора да има важећу дозволу за трговину на мало.

Законом о дувану („Сл. гласник РС“ бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18, 91/19 и 92/23 – у даљем тексту: Закон), између осталог, регулише се пословање привредних субјеката који обављају делатност производње сродних производа, увоза сродних производа, као и трговине на мало како дуванских тако и сродних производа.

Услови, начин и поступак издавања дозволе за трговину на мало уређени су чл. 45. и 46. Закона, док су услови, начин и поступак уписа у Регистар произвођача сродних производа, односно уписа у Регистар увозника сродних производа, регулисани чланом 64ђ, односно чланом 64з Закона.

С тим у вези, делатност трговине на велико сродним производима није предмет регулисања наведеног закона.

Сходно члану 7. ст. 1. и 2. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18, 91/19 и 92/23) прописано је да су привредни субјекти који су уписани у Евиденциону листу о трговцима на мало дужни да воде посебну евиденцију у вези са прометом дуванских производа и да Управи за дуван достављају полугодишње и годишње извештаје о подацима о којима воде евиденцију у вези са прометом дуванских производа. С тим у вези, трговци на мало нису у обавези да Управи за дуван достављају полугодишње и годишње извештаје у вези са прометом сродних производа.

У складу са прелазним и завршним одредбама Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18, 91/19 и 92/23), привредни субјект који се уписује у Регистар произвођача сродних производа, односно Регистар увозника сродних производа дужан је да на дан уписа у регистар изврши попис залиха сродних производа и пописне листе достави Управи за дуван у року од 15 дана од дана извршеног пописа.


Пописне листе се састављају у слободној форми, и то за сваку врсту сродних производа посебно, тако да садрже податке о врсти и количини сродних производа (течности за пуњење електронских цигарета: ml; биљни производи за пушење односно загревање: ком/kg; никотинске врећице: kg нето масе садржаја никотинских врећица; производи за водену лулу - ароме за наргилу: kg).


Пописне листе могу се доставити у електронској форми, на мејл адресе: m.jezdimirovic@duvan.gov.rs и gordana.smiljanic@duvan.gov.rs, односно поштом или лично, на адресу: Министарство финансија - Управа за дуван, Београдска 70/I, 11000 Београд.

Одредбама члана 45. Закона о дувану ("Сл. гласник РС", број 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18, 91/19 и 92/23), прописани су услови које мора да испуњава привредни субјект  да би могао да обавља делатност трговине на мало. Утврђивање испуњености услова, од стране Управе за дуван, везује се за тачно одређеног привредног субјекта - подносиоца захтева. Издавањем дозволе, привредни субјект стиче право да започне обављање делатности.


У вези са горе наведеним, дозвола за обављање делатности, која је издата једном привредном субјекту, не може се пренети на другог, имајући у виду да се та дозвола односи на тачно одређеног привредног субјекта (везана је за његову "правну личност") и за испуњеност законом прописаних услова од стране тог субјекта.

Сагласно члану 48. став 6. Закона о дувану ("Сл. гласник РС", број 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18, 91/19 и 92/23), трговцу на мало коме је одузета дозвола, односно који је својом одлуком престао да обавља делатност трговине на мало, не враћа се уплаћена накнада.

Производња дуванских производа (цигарете, цигаре, цигарилоси, резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут), може се обављати искључиво након добијања дозволе за производњу дуванских производа коју издаје Влада, по спроведеном јавном тендеру, сходно чл. 26-33. и члану 36. Закона о дувану ("Сл. гласник РС", број 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18, 91/19 и 92/23).Ови услови важе за сваку производњу дуванских производа, без обзира на врсту производа, количину, начин производње и сл, односно нису прописани никакви изузеци.
Дозвола за обављање трговине на мало коју је привредни субјект добио од Управе за дуван не може се преносити на привредна друштва која настају статусном променом - поделом привредног друштва, већ је потребно да нова друштва која желе да се баве трговином на мало  поднесу захтев Управи за дуван за добијање дозволе уз достављање доказа о испуњавању услова из члана 45. Закона о дувану ("Сл. гласник РС", број 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18, 91/19 и 92/23), што подразумева и плаћање прописане накнаде за сваки малопродајни објекат.Све информације о условима и документима који су потребни за добијање/обнављање дозволе за трговину на мало  можете добити:

- у просторијама Управе за дуван, Београдска 70/1, 11000 Београд;

- на веб сајту Министарства финансија-Управа за дуван: www.duvan.gov.rs


Трговац на мало  коме је одузета дозвола зато што је његово одговорно лице правноснажно осуђено за кривично дело недозвољене трговине дуванским производима, односно зато што је ималац дозволе правноснажно кажњен за прекршај прописан овим законом, не може поднети захтев за обављање те делатности у року од годину дана од дана доношења решења о одузимању дозволе.

Када је дозвола одузета на основу захтева имаоца, нема ограничења у погледу рока у коме може поднети захтев за добијање нове.дозволе.

Када је дозвола одузета из разлога што је ималац престао да испуњава прописане услове за њено издавање, захтев за добијање нове.дозволе може се поднети Управи одмах по стицању прописаних услова.

Обрасци ПИ-ТМДП I и ГИ-ТМДП II чине саставни део Правилника о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача дуванских производа, трговаца на велико и мало дуванским производима, увозника и извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа ("Сл. гласник РС", број 104/18).

 

Такође, Обрасци ПИ-ТМДП I , ГИ-ТМДП II и Шифарник робних марака дуванских производа, могу се добити:

- у просторијама Управе за дуван, Београдска 70/1, 11000 Београд;

- на веб сајту Управе за дуван.
Сходно члану 7. став 2. Закона о дувану ("Сл. гласник РС", број 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18, 91/19 и 92/23) произвођачи дуванских производа, увозници и извозници дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа, трговци на велико и мало дуванским производима дужни су да Управи достављају извештаје најкасније у року од 15 дана од дана истека периода за који се извештај доставља, и то: полугодишње извештаје (ПИ-ПДП I, ПИ-ТВДП I, ПИ-ТМДП I, ПИ-УДП I и ПИ-ИДП I,) до 15. јула текуће године, годишње извештаје (ГИ-ПДП II, ГИ-ТВДП II, ГИ-ТМДП II, ГИ-УДП II и ГИ-ИДП II) до 15. јануара наредне године.

 

Сходно члану 7. став 6. Закона о дувану произвођачи, обрађивачи и прерађивачи дувана дужни су да, на захтев Управе, достављају извештаје о подацима о којима воде евиденцију, у року који Управа одреди.

 

Сходно томе, рокови за достављање извештаја не могу се продужавати.


У складу са чланом 44а Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18, 91/19 и 92/23), трговaц на велико дуванским производима дужaн je да при свакој промени износа акцизе на цигарете, укључујући и промену минималне акцизе на цигарете, у складу са прописима којима се регулише област акциза, на дан примене новог износа акцизе изврши попис затечених залиха цигарета (у паклицама) у свим складиштима, као и сачини извештај о обиму продаје цигарета свим трговцима на мало у полугодишту које претходи промени износа акцизе, по свакој робној марки цигарета посебно.


Сходно члану 46. Закона о дувану ("Службени гласник РС" бр.101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18,  91/19 и 92/23) решење којим се издаје дозвола за обављање делатности трговине на мало садржи и рок на који се дозвола издаје.Сходно члану 46. Закона о дувану ("Службени гласник РС" бр.101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18, 91/19 и 92/23) решење којим се издаје дозвола за обављање делатности трговине на мало садржи и рок на који се дозвола издаје. Дозвола се издаје се на период од две године.

Сходно члану 46. Закона о дувану ("Службени гласник РС" бр.101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18,  91/19 и 92/23) решење којим се издаје дозвола за обављање делатности трговине на мало садржи и рок на који се дозвола издаје.

 

Дозвола се издаје се на период од две године.