ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ УПИСАНИ У ЕВИДЕНЦИОНУ ЛИСТУ О ТРГОВЦИМА НА МАЛО

Обавештење привредним субјектима уписаним у Евиденциону листу о трговцима на мало у вези са достављањем полугодишњег и годишњег извештаја о подацима о којима воде евиденцију

 

Сходно члану 4. Правилника о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача дуванских производа, трговаца на велико дуванским производима, трговаца на мало, увозника и извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа („Службени гласник РС“, број 104/18 и 14/24), дужни сте да Управи за дуван, два пута годишње, достављате извештаје о подацима о којима водите евиденцију у вези са прометом дуванских производа, и то: Полугодишњи извештај трговца на мало - ПИ-ТМДП I (01.01-30.06), најкасније до 15. јула текуће године и Годишњи извештај трговца на мало  - ГИ-ТМДП II (01.01-31.12), најкасније до 15. јануара наредне године.

 

Преузмите актуелни образац и упутство за попуњавање

Полугодишњи извештај трговца на мало, за период 01.01-30.06.2024. године - XLS  АКТУЕЛНО

Упутство за попуњавање Обрасца-Полугодишњи извештај ПИ-ТМДП I XLS   АКТУЕЛНО

 

 

Годишњи извештај трговца на мало, за период 01.01-31.12.2023. године (преузмите образац - XLS) 

Упутство за попуњавање Oбрасца - Годишњи извештај ГИ-ТМДП II (преузмите - PDF) 

 

 

Извештај можете доставити:

 

1) У електронском облику, на следеће адресе:

 

 

2) Путем Портала еУправа - Извештаји о подацима о којима води евиденцију привредни субјект уписан у Евиденциону листу трговаца на мало

 

3) Поштом или лично, на адресу:

Министарство финансија-Управа за дуван

Балканска 53

11000 Београд

 

Контакт особе за информације су:

  • Милан Ђорђевић (тел: +381 11 765 2794)
  • Јелена Великић (тел: +381 11 765 2796)
  • Гордана Смиљанић  (тел: +381 11 765 2795)
  • Исидора Живановић (тел: +381 11 765 2793)
  • Андријана Костић (тел: +381 11 765 2822)

 

Додатне информације:

  • Привредни субјекти који имају више малопродајних објеката, достављају податке збирно за све малопродајне објекте.
  • Шифарник робних марака се због регистрације нових марака дуванских производа стално допуњује, тако да је потребно да редовно пратите допуне у Шифарнику.
  • Шифарнике Управе за дуван можете преузети овде, у просторијама Управе за дуван и код вашег трговца на велико дуванским производима.
  • Због ажурније и брже обраде података, молимо да, уколико сте у могућности, извештај достављате у електронском облику.
  • Контролу вођења евиденција и достављања извештаја, вршиће надлежна инспекција.

 

Чланом 90. став 1. тачка 1) и ст. 2. и 3. Закона о дувану („Сл. гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18, 91/19 и 92/23), прописане су новчане казне за прекршај трговца на мало ако у прописаном року не пријави сваку промену података уписаних у Евиденциону листу о трговцима на мало. Сходно томе, потребно је да нас обавештавате о свакој промени уписаних података који су од значаја за ваше пословање, укључујући и престанак рада малопродајног објекта (доставити решење о затварању радње).

 

Чланом 90. став 1. тачка 2) и ст. 2. и 3. овог закона, прописане су новчане казне за прекршај трговца на мало  ако не води евиденцију и ако у прописаном року не достави тражене податке.

 

Такође, чланом 48. став 1. тачка 3) и 4) и став 3. овог закона, прописано је да је Управа дужна да донесе решење о одузимању дозволе за трговину на мало, у случају ако је одговорно лице у привредном субјекту правноснажно осуђено за кривично дело недозвољене трговине чији је предмет извршења дуван, обрађени дуван, прерађени дуван, односно дувански и сродни производи, односно ако је ималац дозволе правноснажно кажњен за прекршај прописан овим законом.