ОДЕЉЕЊЕ ЗА УПРАВНО-ПРАВНЕ И КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ

Одељење за управно-правне и кадровске послове чине уже унутрашње јединице:

 

1. Одсек за управно-правне послове

2. Група за правне и кадровске послове

 

Начелник Одељења - Снежана Кнежевић, виши саветник

тел: 011/3021-822

е-mail: snezana.knezevic@duvan.gov.rs

 

Одсек за управно-правне послове

 

У  Одсеку за управно-правне послове обављају се послови који се односе на: поступак утврђивања испуњености услова за обављање производње, обраде, прераде, увоза и извоза дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, производње дуванских производа, трговине на велико, увоза, извоза и трговине на мало дуванским производима, као и утврђивање услова за упис привредних субјеката и дуванских производа у одговарајуће регистре; вођење регистара и евиденционих листа; проверу банкарских гаранција привредних субјеката уписаних у Регистaр трговаца на велико и поступак активирања банкарских гаранција; учествовање у изради нацрта закона којим се уређује област производње и промета дувана и дуванских производа и подзаконских аката за његово спровођење, као и мишљења о његовој примени; припрему и спровођење јавног тендера за добијање дозволе за обављање производње дуванских производа; израду интерних, правних и других аката; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Одсеку; друге послове из делокруга Одсека.

 

Шеф Одсека - Горан Карапанџић, самостални саветник

тел: 011/3021-825

е-mail: goran.karapandzic@duvan.gov.rs

 

Група за правне и кадровске послове

 

У  Групи за правне и кадровске послове обављају се послови који се односе на: израду појединачних аката у вези са пријемом у радни однос и остваривање права, дужности и одговорности из радног односа државних службеника; израду нацрта кадровског плана и предлога акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места; праћење и спровођење поступка у вези са пријемом у радни однос,  вредновањем радне успешности државних службеника, развојем каријере и стручним усавршавањем; вођење евиденција из области рада и других евиденција; израду периодичних извештаја о раду Групе; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Групи; друге послове из делокруга Групе.

 

Руководилац Групе - Ружица Петровић, самостални саветник

тел: 011/3021-823

е-mail: ruzica.petrovic@duvan.gov.rs