ОДСЕК ЗА СТУДИЈСКО-АНАЛИТИЧКЕ И ЕВИДЕНЦИОНЕ ПОСЛОВЕ

У Одсеку за студијско-аналитичке и евиденционе послове обављају се студијско-аналитички, статистички и евиденциони послови који се односе на: вођење евиденција о подацима у области производње, обраде, прераде и промета дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана и производње и промета дуванских производа у Републици Србији, као и праћење, анализу стања и израду извештаја, информација и других докумената који се односе на стање на тржишту Републике Србије у тим областима; вођење Евиденционе листе о физичким лицима-произвођачима дувана; учествовање у изради подзаконских аката за спровођење одредаба закона којим се уређује област производње и промета дувана и дуванских производа из делокруга Одсека; утврђивање и достављање министарству надлежном за послове финансија укупне вредности и укупне количине дуванских прерађевина пуштених у промет у Републици Србији, ради утврђивања просечне пондерисане малопродајне цене дуванских прерађевина и минималне акцизе и обављање осталих послова у складу са прописима којима се регулише област акциза; израду одговарајућих аката о пријави малопродајних цена дуванских производа; вођење ценовника и шифарника дуванских производа; сарадњу са органима и организацијама надлежним за сузбијање нелегалног промета дуванских производа и анализу добијених података; израду периодичних извештаја о раду Одсека; друге послове из делокруга Одсека.

 

Шеф Одсека-Марина Ђурђевић, самостални саветник

тел: 011/3021-830

е-mail: marina.djurdjevic@duvan.gov.rs