Услуге

СПИСАК УСЛУГА КОЈЕ УПРАВА ЗА ДУВАН ПРУЖА
НА ОСНОВУ ЗАКОНА О ДУВАНУ

("Сл. гласник РС", 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13 и 95/18 - у даљем тексту: Закон)

Издавање/обнављање дозвола за ТРГОВИНУ НА МАЛО дуванским производима и упис у Евиденциону листу о трговцима на мало дуванским производима
(Чл. 45, 47, 48. и 50. Закона). Детаљније информације о овој услузи могу се наћи на страни 39. Информатора о раду, као и на порталу еУправа Република Србија.
Законски рок за доношење решења: 30 дана од дана подношења захтева.
Просечни рок у ком ће услуга бити пружена, од дана подношења захтева са потпуном документацијом: 6 радних дана.

Издавање/обнављање дозволе за обављање ПРОИЗВОДЊЕ ДУВАНА
(Чл. 9, 12. и 13. Закона). Детаљније информације о овој услузи могу се наћи на страни 18. Информатора о раду, као и на порталу еУправа Република Србија.
Законски рок за доношење решења: 30 дана од дана подношења захтева.
Просечни рок у ком ће услуга бити пружена, од дана подношења захтева са потпуном документацијом и прибављеног позитивног мишљења надлежног министарства: 7 радних дана.

Упис у Регистар произвођача дувана
(Члан 11. Закона). Детаљније информације о овој услузи могу се наћи на страни 20. Информатора о раду, као и на порталу еУправа Република Србија.
Законски рок за доношење решења: 15 дана од дана пријема захтева.
Просечни рок у ком ће услуга бити пружена, од дана подношења захтева са потпуном документацијом: 7 радних дана.

Издавање/обнављање дозволе за обављање ОБРАДЕ ДУВАНА
(Чл.17. 20. и 21. Закона). Детаљније информације о овој услузи могу се наћи на страни 21. Информатора о раду, као и на порталу еУправа Република Србија.
Законски рок за доношење решења:30 дана од дана подношења потпуног захтева.
Просечни рок у ком ће услуга бити пружена, од дана подношења захтева са потпуном документацијом и прибављеног позитивног мишљења надлежног министарства: 7 радних дана.

Упис у Регистар обрађивача дувана
(Члан 19. Закона). Детаљније информације о овој услузи могу се наћи на страни 23. Информатора о раду, као и на порталу еУправа Република Србија.
Законски рок за доношење решења: 15 дана од дана пријема захтева.
Просечни рок у ком ће услуга бити пружена, од дана подношења захтева са потпуном документацијом: 7 радних дана.

Издавање/обнављање дозволе за обављање ПРЕРАДЕ ДУВАНА
(Чл. 25в, 25г и 25ђ Закона). Детаљније информације о овој услузи могу се наћи на страници 41. Информатора о раду, као и на порталу еУправа Република Србија, након доношења подзаконских аката за спровођење Закона о дувану..
Законски рок за доношење решења:30 дана од дана подношења потпуног захтева.
Просечни рок у ком ће услуга бити пружена, од дана подношења захтева са потпуном документацијом и прибављеног позитивног мишљења надлежног министарства: 7 радних дана.

Упис у Регистар прерађивача дувана
(Члан 25д Закона). Детаљније информације о овој услузи могу се наћи на страни 44. Информатора о раду, као и на порталу еУправа Република Србија, након доношења подзаконских аката за спровођење Закона о дувану.. Законски рок за доношење решења: 15 дана од дана пријема захтева.
Просечни рок у ком ће услуга бити пружена, од дана подношења захтева са потпуном документацијом: 7 радних дана.

Упис у Регистар произвођача дуванских производа
(Чл.31-34. Закона). Детаљније информације о овој услузи могу се наћи на страни 24. Информатора о раду, као и на порталу еУправа Република Србија.
Законски рок за доношење решења: 15 дана од дана пријема захтева.
Просечни рок у ком ће услуга бити пружена, од дана подношења захтева са потпуном документацијом: 7 радних дана.

Издавање/обнављање дозволе за ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО дуванским производима
(Чл. 38, 41. и 42. Закона). Детаљније информације о овој услузи могу се наћи на страни 27. Информатора о раду, као и на порталу еУправа Република Србија.
Законски рок за доношење решења: 30 дана од дана подношења захтева.
Просечни рок у ком ће услуга бити пружена, од дана подношења захтева са потпуном документацијом и прибављеног позитивног мишљења надлежног министарства: 7 радних дана.

Упис у Регистар трговаца на велико дуванским производима
(Члан 40. Закона). Детаљније информације о овој услузи могу се наћи на страни 29. Информатора о раду, као и на порталу еУправа Република Србија.
Законски рок за доношење решења: 15 дана од дана пријема захтева.
Просечни рок у ком ће услуга бити пружена, од дана подношења захтева са потпуном документацијом: 7 радних дана.

Издавање/обнављање дозволе за УВОЗ дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа
(чл. 52, 55. и 56. Закона). Детаљније информације о овој услузи могу се наћи на страни 30. Информатора о раду, као и на порталу еУправа Република Србија.
Законски рок за доношење решења: 30 дана од дана подношења захтева.
Просечни рок у ком ће услуга бити пружена, од дана подношења захтева са потпуном документацијом: 7 радних дана.

Упис у Регистар увозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа
(Члан 54. Закона). Детаљније информације о овој услузи могу се наћи на страни 33. Информатора о раду, као и на порталу еУправа Република Србија.
Законски рок за доношење решења: 15 дана од дана пријема захтева.
Просечни рок у ком ће услуга бити пружена, од дана подношења захтева са потпуном документацијом: 7 радних дана.

Издавање/обнављање дозволе за ИЗВОЗ дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа
(Чл. 59, 62 и 63. Закона). Детаљније информације о овој услузи могу се наћи на страни 34. Информатора о раду, као и на порталу еУправа Република Србија.
Законски рок за доношење решења: 30 дана од дана подношења захтева.
Просечни рок у ком ће услуга бити пружена, од дана подношења захтева са потпуном документацијом: 7 радних дана.

Упис у Регистар извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа
(Члан 61. Закона). Детаљније информације о овој услузи могу се наћи на страни 36. Информатора о раду, као и на порталу еУправа Република Србија.
Законски рок за доношење решења: 15 дана од дана пријема захтева.
Просечни рок у ком ће услуга бити пружена, од дана подношења захтева са потпуном документацијом: 7 радних дана.

Издавање решења о разврставању и упису у РЕГИСТАР О МАРКАМА дуванских производа
(Члан 37. Закона). Детаљније информације о овој услузи могу се наћи на страни 37. Информатора о раду, као и на порталу еУправа Република Србија.
Законски рок за доношење решења: 15 дана од дана пријема захтева.
Просечни рок у ком ће услуга бити пружена, од дана подношења захтева са потпуном документацијом: 7 радних дана.

Упис у Регистар привредних субјеката који обављају промет дуванских производа по посебном поступку
(Члан 64б, 64в и 64г Закона). Детаљније информације о овој услузи могу се наћи на страни 45. Информатора о раду, као и на порталу еУправа Република Србија.
Законски рок за доношење решења: 15 дана од дана пријема захтева.
Просечни рок у ком ће услуга бити пружена, од дана подношења захтева са потпуном документацијом: 7 радних дана.

ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ о упису робне марке дуванског производа у Регистар о маркама дуванских производа односно Евиденциону листу о маркама дуванских производа чији се промет обавља по посебном поступку
(Члан 37a. Закона и чл. 14. Правилника о садржини и начину вођења регистара и евиденционих листа о производњи, обради, преради и промету дувана и дуванских производа). Детаљније информације о овој услузи могу се наћи на страни 48. Информатора о раду, као и на порталу еУправа Република Србија.
Законски рок за доношење решења: 15 дана од дана пријема захтева.
Просечни рок у ком ће услуга бити пружена, од дана подношења захтева са потпуном документацијом: 7 радних дана.

ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ којом се доказује да је произвођач, односно увозник дуванских производа, пријавио Управи малопродајне цене дуванских производа, као претходни услов за њихово објављивање у «Службеном гласнику РС»
(Члан 67 и 68. Закона). Детаљније информације о овој услузи могу се наћи на страни 48. Информатора о раду, као и на порталу еУправа Република Србија.
Просечни рок у ком ће услуга бити пружена, од дана подношења захтева са потпуном документацијом: 3 раднa дана.

 

Захтев за пружање наведених услуга, привредни субјекти могу поднети лично, у просторијама Управе за дуван, Београдска 70/1, Београд, сваког радног дана од 9,00 до 12,00 часова, односно путем поште, на исту адресу.

 

Преглед података о пруженим услугама за 2018. годину

Преглед података о пруженим услугама за 2017. годину

Преглед података о пруженим услугама за 2016. годину