Pravo na pristup informacijama

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja može se podneti:

  • u pisanoj formi na adresu: Uprava za duvan, Beograd, Ulica Beogradska 70/1
  • putem faksa: 011/33-47-617
  • elektronskom poštom, e-mail info@duvan.gov.rs
  • usmeno, na zapisnik u Upravi za duvan, Beograd, Ulica Beogradska 70/1, u vremenu od 9,00-12,00 časova
  • Lice ovlašćeno za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja je Mirjana Radojević, rukovodilac Grupe za informaciono-komunikacione i opšte poslove

    Telefon za kontakt: 011/3021-831

    email: mirjana.radojevic@duvan.gov.rs

U zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja navodi se sledeće: koja se informacija traži, odnosno na šta se konkretno ona odnosi, tj. što precizniji opis informacije, zatim naziv organa kome se upućuje zahtev i podaci o tražiocu (ime i prezime, adresa, telefon ili drugi podaci za kontakt) i način dostavljanja informacije. Zahtev može, ali ne mora, da sadrži razloge za zahtev kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije.

Tražilac podnosi pismeni zahtev za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja (u daljem tekstu: Zahtev) Ministarstvu finansija-Uprava za duvan. Uprava je dužna da omogući pristup informacijama i na osnovu usmenog zahteva tražioca, koji se saopštava u zapisnik i kao takav se posebno evidentira. Na ovakav zahtev primenjuju se isti rokovi, kao kada je zahtev podnet pismeno.

Ako zahtev nije uredan, ovlašćeno lice Uprave dužno je da, bez nadoknade, dostavi tražiocu uputstvo o dopuni zahteva. Ako tražilac ne otkloni nedostatke u roku od 15 dana od dana prijema uputstva o dopuni, a nedostaci su takvi da se po zahtevu ne može postupati, Uprava će doneti zaključak o odbacivanju zahteva kao neurednog.

Uprava je dužna da, baz odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu kopiju tog dokumenta. Ukoliko Uprava nije u mogućnosti da iz opravdanih razloga, u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, obavesti tražioca o posedovanju informacije ili mu na uvid stavi dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužna je da o tome, najkasnije u roku od 7 dana od prijema zahteva, obavesti tražioca i odredi naknadni rok koji ne može biti duži od 40 dana od dana prijema zahteva.

Uprava, zajedno sa obaveštenjem da će tražiocu staviti na uvid dokument, odnosno izdati kopiju tog dokumenta, obaveštava tražioca o vremenu, mestu i načinu na koji će mu informacija biti stavljena na uvid, iznos nužnih troškova izrade kopije dokumenta, a ukoliko ne raspolaže tehničkim sredstvima za izradu kopije, upoznaće tražioca sa mogućnošću da svojom opremom izradi kopiju.

Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju, vrši se u službenim prostorijama Uprave. Licu koje nije u stanju da bez pratioca izvrši uvid u dokument, omogućiće se da to učini uz pomoć pratioca.

Uvid u dokument sa traženom informacijom je besplatan. Ukoliko Uprava izradi kopiju dokumenta, tražilac ima obavezu da, prema troškovniku koji je objavljen u Uredbi o visini naknade nužnih troškova za izdavanje kopije dokumenata na kojima se nalaze informacije od javnog značaja ("Službeni glasnik RS", br. 8/2006), plati naknadu nužnih troškova izrade kopije, i to: strana formata A4 naplaćuje se 3,00 dinara; strana formata A3 naplaćuje se 6,00 dinara; dokument u elektronskom zapisu: disketa-20,00 dinara, CD-35,00 dinara, DVD-40,00 dinara; dokument na audio kaseti-150,00 dinara; dokument na audio-video kaseti-300,00 dinara i pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronski oblik-30,00 dinara. Za ekspediciju kopije dokumenta, troškovi se obračunavaju prema redovnim iznosima u JP PTT Srbije.

Ukoliko Uprava ne poseduje dokument koji sadrži traženu informaciju, proslediće zahtev Povereniku, a obavestiće njega i tražioca u čijem se posedu, po saznanju Uprave, dokument nalazi.

Ukoliko tražilac, iz razloga propisanih u članu 22. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, ne može da ostvari svoja prava pred Upravom, može podneti žalbu Povereniku.

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja možete preuzeti ovde doc docx pdf odt rtf

Žalbu možete preuzeti ovde doc docx pdf rtf odt

Žalbu kada se nije odlučivalo po zahtevu (ćutanje uprave), možete preuzeti ovde doc docx pdf odt rtf

Detaljnije informacije o ovoj usluzi mogu se naći na strani 60. Informatora o radu, kao i na portalu eUprava Republika Srbija.