Pitanja i odgovori

Postavite pitanje

 

Pitanje 1:

Da li se dozvola za trgovinu na malo duvanskim proizvodima data privrednom subjektu, može preneti na drugog privrednog subjekta koji bi delatnost obavljao u istom objektu?

Odgovor:

Odredbama člana 45. Zakona o duvanu ("Sl. glasnik RS", broj 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13 i 95/18), propisani su uslovi koje mora da ispunjava privredni subjekt da bi mogao da obavlja delatnost trgovine na malo duvanskim proizvodima. Utvrđivanje ispunjenosti uslova, od strane Uprave za duvan, vezuje se za tačno određenog privrednog subjekta-podnosioca zahteva. Izdavanjem dozvole, privredni subjekt stiče pravo da započne obavljanje delatnosti.

U vezi sa gore navedenim, dozvola za obavljanje delatnosti, koja je izdata jednom privrednom subjektu, ne može se preneti na drugog, imajući u vidu da se ta dozvola odnosi na tačno određenog privrednog subjekta (vezana je za njegovu "pravnu ličnost") i za ispunjenost zakonom propisanih uslova od strane tog subjekta.

 

Pitanje 2:

Da li se, u slučaju prestanka obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima, u toku važenja dozvole, može izvršiti povraćaj naknade uplaćene za dobijanje dozvole?

Odgovor:

Saglasno članu 48. stav 7. Zakona o duvanu ("Sl. glasnik RS", broj 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13 i 95/18), trgovcu na malo kome je oduzeta dozvola, odnosno koji je svojom odlukom prestao da obavlja delatnost trgovine na malo duvanskim proizvodima, ne vraća se uplaćena naknada.

 

Pitanje 3:

Da li se razlikuju uslovi za dobijanje dozvole za proizvodnju cigareta od uslova za proizvodnju ostalih duvanskih proizvoda (cigare, cigarilosi, duvan za pušenje i dr)?

Odgovor:

Proizvodnja duvanskih proizvoda (cigarete, cigare, cigarilosi, rezani duvan, duvan za lulu, duvan za žvakanje i burmut), može se obavljati isključivo nakon dobijanja dozvole za proizvodnju duvanskih proizvoda koju izdaje Vlada, po sprovedenom javnom tenderu, shodno čl. 26-33. i članu 36. Zakona o duvanu ("Sl. glasnik RS", broj 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13 i 95/18).Ovi uslovi važe za svaku proizvodnju duvanskih proizvoda, bez obzira na vrstu proizvoda, količinu, način proizvodnje i sl, odnosno nisu propisani nikakvi izuzeci.

 

Pitanje 4:

Da li novoosnovano pravno lice, nastalo statusnom promenom podele privrednog društva, koje je imalo dozvolu za promet duvanskim proizvodima, može nastaviti sa prodajom duvanskih proizvoda na osnovu postojećeg rešenja Uprave za duvan?

Odgovor:

Dozvola za obavljanje trgovine na malo koju je privredni subjekt dobio od Uprave za duvan ne može se prenositi na privredna društva koja nastaju statusnom promenom - podelom privrednog društva, već je potrebno da nova društva koja žele da se bave trgovinom na malo duvanskim proizvodima podnesu zahtev Upravi za duvan za dobijanje dozvole uz dostavljanje dokaza o ispunjavanju uslova iz člana 45. Zakona o duvanu ("Sl. glasnik RS", broj 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13 i 95/18), što podrazumeva i plaćanje propisane naknade za svaki maloprodajni objekat.

 

Pitanje 5:

Na koji način se mogu dobiti informacije o uslovima i dokumentima koji su potrebni za dobijanje/obnavljanje dozvole za trgovinu na malo duvanskim proizvodima?

Odgovor:

Sve informacije o uslovima i dokumentima koji su potrebni za dobijanje/obnavljanje dozvole za trgovinu na malo duvanskim proizvodima možete dobiti:

-u prostorijama Uprave za duvan, Beogradska 70/1, 11000 Beograd;

- na veb sajtu Ministarstva finansija-Uprava za duvan: www.duvan.gov.rs

 

Pitanje 6:

U slučaju oduzimanja dozvole za trgovinu na malo duvanskim proizvodima, u kom roku se može podneti zahtev za dobijanje nove dozvole?

Odgovor:

Trgovac na malo duvanskim proizvodima kome je oduzeta dozvola zato što je njegovo odgovorno lice pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene trgovine duvanskim proizvodima, odnosno zato što je imalac dozvole pravnosnažno kažnjen za prekršaj propisan ovim zakonom, ne može podneti zahtev za obavljanje te delatnosti u roku od godinu dana od dana donošenja rešenja o oduzimanju dozvole.

Kada je dozvola oduzeta na osnovu zahteva imaoca, nema ograničenja u pogledu roka u kome može podneti zahtev za dobijanje nove.dozvole.

Kada je dozvola oduzeta iz razloga što je imalac prestao da ispunjava propisane uslove za njeno izdavanje, zahtev za dobijanje nove.dozvole može se podneti Upravi odmah po sticanju propisanih uslova.

 

Pitanje 7:

Gde se mogu pronaći Obrasci za dostavljanje polugodišnjih i godišnjih izveštaja o poslovanju trgovaca na malo duvanskim priozvodima, kao i Šifarnik robnih maraka duvanskih proizvoda?

Odgovor:

Obrasci PI-TMDP I i GI-TMDP II čine sastavni deo Pravilnika o sadržini i načinu vođenja evidencija od strane proizvođača duvanskih proizvoda, trgovaca na veliko i malo duvanskim proizvodima, uvoznika i izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda ("Sl. glasnik RS", broj 104/18).

Takođe, Obrasci PI-TMDP I , GI-TMDP II i Šifarnik robnih maraka duvanskih proizvoda, mogu se dobiti:

- u prostorijama Uprave za duvan, Beogradska 70/1, 11000 Beograd;

- na veb sajtu Uprave za duvan: www.duvan.gov.rs (Evidencije i šifarnici: Privredni subjekti upisani u Evidencionu listu o trgovcima na malo duvanskim proizvodima).

 

Pitanje 8:

Da li se može produžiti rok za dostavljanje izveštaja sa podacima o kojima vode evidenciju privredni subjekti u vezi sa proizvodnjom, obradom i prometom duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda?

Odgovor:

Shodno članu 7. stav 2. Zakona o duvanu ("Sl. glasnik RS", broj 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13 i 95/18) proizvođači duvanskih proizvoda, uvoznici i izvoznici duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, trgovci na veliko i malo duvanskim proizvodima dužani su da Upravi dostavljaju izveštaje najkasnije u roku od 15 dana od dana isteka perioda za koji se izveštaj dostavlja, i to: polugodišnje izveštaje (PI-PDP I, PI-TVDP I, PI-TMDP I, PI-UDP I i PI-IDP I,) do 15. jula tekuće godine, godišnje izveštaje (GI-PDP II, GI-TVDP II, GI-TMDP II, GI-UDP II i GI-IDP II) do 15. januara naredne godine.

Shodno članu 7. stav 4. Zakona o duvanu proizvođači duvana i obrađivači duvana dužni su da, na zahtev Uprave, dostavljaju izveštaje o podacima o kojima vode evidenciju, u roku koji Uprava odredi.

Shodno tome, rokovi za dostavljanje izveštaja ne mogu se produžavati.

 

Pitanje 9:

Kada je trgovac na veliko duvanskim proizvodima dužan da izvrši popis zaliha cigareta i sačini izveštaj o obimu prodaje cigareta ka svim trgovcima na malo?

Odgovor:

U skladu sa članom 44a Zakona o duvanu („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13 i 95/18), trgovac na veliko duvanskim proizvodima dužan je da pri svakoj promeni iznosa akcize na cigarete, uključujući i promenu minimalne akcize na cigarete, u skladu sa propisima kojima se reguliše oblast akciza, na dan primene novog iznosa akcize izvrši popis zatečenih zaliha cigareta (u paklicama) u svim skladištima, kao i sačini izveštaj o obimu prodaje cigareta svim trgovcima na malo u polugodištu koje prethodi promeni iznosa akcize, po svakoj robnoj marki cigareta posebno.

 

Pitanje 10:

Da li se dozvola za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima može izdati sa kraćim rokom trajanja?

Odgovor:

Shodno članu 46. Zakona o duvanu ("Službeni glasnik RS" br.101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13 i 95/18) rešenje kojim se izdaje dozvola za obavljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima sadrži i rok na koji se dozvola izdaje.

Dozvola se izdaje se na period od dve godine.

 

Pitanje 11:

Da li registrovani trgovac na veliko duvanskim proizvodima može angažovati druge privredne subjekte samo za skladištenje i prevoz duvanskih proizvoda (logistika)?

Odgovor:

S tim u vezi, za ovaj odgovor citiramo Mišljenje Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, br. 011-00-157/2012-09 od 19.4.2012. godine.

"Pravilnikom o uslovima u pogledu odgovarajućeg prostora za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima ("Sl. glasnik RS", br. 116/2005) članom 2. propisano je, pored ostalog, da obavljanje skladištenja duvanskih proizvoda i cigareta mogu da obavljaju privredni subjekti koji se bave trgovinom na veliko duvanskim proizvodima (cigaretama).

Pravilnikom o izgledu, sadržini i načinu isticanja oznake na prevoznim sredstvima namenjenim za prevoz duvanskih proizvoda, kao i o sanitarno-higijenskim uslovima tih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 15/2006) članom 7. propisano je, pored ostalog, da prevoz duvanskih proizvoda mogu da obavljaju privredni subjekti koji se bave obradom duvana, trgovinom na veliko i malo duvanskim proizvodima.

Skladištenje i prevoz duvanskih proizvoda mogu da obavljaju samo privredni subjekti koji se bave obradom duvana, trgovinom na veliko duvanskim proizvodima u skladu sa Pravilnikom o uslovima u pogledu odgovarajućeg prostora za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima i Pravilnikom o izgledu, sadržini i načinu isticanja oznake na prevoznim sredstvima namenjenim za prevoz duvanskih proizvoda, kao i o sanitarno-higijenskim uslovima tih sredstava. Trgovci na malo mogu da obavljaju prevoz duvanskih proizvoda u skladu sa Pravilnikom o izgledu, sadržini i načinu isticanja oznake na prevoznim sredstvima namenjenim za prevoz duvanskih prevoza, kao i o sanitarno-higijenskim uslovima tih sredstava.

Privredni subjekti koji ne ispunjavaju uslove iz člana 38. Zakona o duvanu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011 i 6/2012- dalje: Zakon) i uslove iz Pravilnika o uslovima u pogledu odgovarajućeg prostora za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima i Pravilnikom o izgledu, sadržini i načinu isticanja oznake na prevoznim sredstvima namenjenim za prevoz duvanskih proizvoda, kao i o sanitarno-higijenskim uslovima tih sredstava ne mogu da obavljaju skladištenje i prevoz duvanskih proizvoda. Samim tim, angažovanje drugih privrednih subjekata samo za skladištenje i prevoz duvanskih proizvoda nije u skladu sa Zakonom."