Питања и одговори

Поставите питање

 

Питање 1:

Да ли се дозвола за трговину на мало дуванским производима дата привредном субјекту, може пренети на другог привредног субјекта који би делатност обављао у истом објекту?

Одговор:

Одредбама члана 45. Закона о дувану ("Сл. гласник РС", број 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13 и 95/18), прописани су услови које мора да испуњава привредни субјект да би могао да обавља делатност трговине на мало дуванским производима. Утврђивање испуњености услова, од стране Управе за дуван, везује се за тачно одређеног привредног субјекта-подносиоца захтева. Издавањем дозволе, привредни субјект стиче право да започне обављање делатности.

У вези са горе наведеним, дозвола за обављање делатности, која је издата једном привредном субјекту, не може се пренети на другог, имајући у виду да се та дозвола односи на тачно одређеног привредног субјекта (везана је за његову "правну личност") и за испуњеност законом прописаних услова од стране тог субјекта.

 

Питање 2:

Да ли се, у случају престанка обављање делатности трговине на мало дуванским производима, у току важења дозволе, може извршити повраћај накнаде уплаћене за добијање дозволе?

Одговор:

Сагласно члану 48. став 7. Закона о дувану ("Сл. гласник РС", број 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13 и 95/18), трговцу на мало коме је одузета дозвола, односно који је својом одлуком престао да обавља делатност трговине на мало дуванским производима, не враћа се уплаћена накнада.

 

Питање 3:

Да ли се разликују услови за добијање дозволе за производњу цигарета од услова за производњу осталих дуванских производа (цигаре, цигарилоси, дуван за пушење и др)?

Одговор:

Производња дуванских производа (цигарете, цигаре, цигарилоси, резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут), може се обављати искључиво након добијања дозволе за производњу дуванских производа коју издаје Влада, по спроведеном јавном тендеру, сходно чл. 26-33. и члану 36. Закона о дувану ("Сл. гласник РС", број 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13 и 95/18).Ови услови важе за сваку производњу дуванских производа, без обзира на врсту производа, количину, начин производње и сл, односно нису прописани никакви изузеци.

 

Питање 4:

Да ли новоосновано правно лице, настало статусном променом поделе привредног друштва, које је имало дозволу за промет дуванским производима, може наставити са продајом дуванских производа на основу постојећег решења Управе за дуван?

Одговор:

Дозвола за обављање трговине на мало коју је привредни субјект добио од Управе за дуван не може се преносити на привредна друштва која настају статусном променом - поделом привредног друштва, већ је потребно да нова друштва која желе да се баве трговином на мало дуванским производима поднесу захтев Управи за дуван за добијање дозволе уз достављање доказа о испуњавању услова из члана 45. Закона о дувану ("Сл. гласник РС", број 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13 и 95/18), што подразумева и плаћање прописане накнаде за сваки малопродајни објекат.

 

Питање 5:

На који начин се могу добити информације о условима и документима који су потребни за добијање/обнављање дозволе за трговину на мало дуванским производима?

Одговор:

Све информације о условима и документима који су потребни за добијање/обнављање дозволе за трговину на мало дуванским производима можете добити:

-у просторијама Управе за дуван, Београдска 70/1, 11000 Београд;

- на веб сајту Министарства финансија-Управа за дуван: www.duvan.gov.rs

 

Питање 6:

У случају одузимања дозволе за трговину на мало дуванским производима, у ком року се може поднети захтев за добијање нове дозволе?

Одговор:

Трговац на мало дуванским производима коме је одузета дозвола зато што је његово одговорно лице правноснажно осуђено за кривично дело недозвољене трговине дуванским производима, односно зато што је ималац дозволе правноснажно кажњен за прекршај прописан овим законом, не може поднети захтев за обављање те делатности у року од годину дана од дана доношења решења о одузимању дозволе.

Када је дозвола одузета на основу захтева имаоца, нема ограничења у погледу рока у коме може поднети захтев за добијање нове.дозволе.

Када је дозвола одузета из разлога што је ималац престао да испуњава прописане услове за њено издавање, захтев за добијање нове.дозволе може се поднети Управи одмах по стицању прописаних услова.

 

Питање 7:

Где се могу пронаћи Oбрасци за достављање полугодишњих и годишњих извештаја о пословању трговаца на мало дуванским приозводима, као и Шифарник робних марака дуванских производа?

Одговор:

Обрасци ПИ-ТМДП I и ГИ-ТМДП II чине саставни део Правилника о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача дуванских производа, трговаца на велико и мало дуванским производима, увозника и извозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа ("Сл. гласник РС", број 104/18).

Такође, Обрасци ПИ-ТМДП I , ГИ-ТМДП II и Шифарник робних марака дуванских производа, могу се добити:

- у просторијама Управе за дуван, Београдска 70/1, 11000 Београд;

- на веб сајту Управе за дуван: www.duvan.gov.rs (Евиденције и шифарници: Привредни субјекти уписани у Евиденциону листу о трговцима на мало дуванским производима).

 

Питање 8:

Да ли се може продужити рок за достављање извештаја са подацима о којима воде евиденцију привредни субјекти у вези са производњом, обрадом и прометом дувана, обрађеног дувана и дуванских производа?

Одговор:

Сходно члану 7. став 2. Закона о дувану ("Сл. гласник РС", број 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13 и 95/18) произвођачи дуванских производа, увозници и извозници дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа, трговци на велико и мало дуванским производима дужани су да Управи достављају извештаје најкасније у року од 15 дана од дана истека периода за који се извештај доставља, и то: полугодишње извештаје (ПИ-ПДП I, ПИ-ТВДП I, ПИ-ТМДП I, ПИ-УДП I и ПИ-ИДП I,) до 15. јула текуће године, годишње извештаје (ГИ-ПДП II, ГИ-ТВДП II, ГИ-ТМДП II, ГИ-УДП II и ГИ-ИДП II) до 15. јануара наредне године.

Сходно члану 7. став 4. Закона о дувану произвођачи дувана и обрађивачи дувана дужни су да, на захтев Управе, достављају извештаје о подацима о којима воде евиденцију, у року који Управа одреди.

Сходно томе, рокови за достављање извештаја не могу се продужавати.

 

Питање 9:

Када je трговaц на велико дуванским производима дужан да изврши попис залиха цигарета и сачини извештај о обиму продаје цигарета ка свим трговцима на мало?

Одговор:

У складу са чланом 44а Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13 и 95/18), трговaц на велико дуванским производима дужaн je да при свакој промени износа акцизе на цигарете, укључујући и промену минималне акцизе на цигарете, у складу са прописима којима се регулише област акциза, на дан примене новог износа акцизе изврши попис затечених залиха цигарета (у паклицама) у свим складиштима, као и сачини извештај о обиму продаје цигарета свим трговцима на мало у полугодишту које претходи промени износа акцизе, по свакој робној марки цигарета посебно.

 

Питање 10:

Да ли се дозвола за обављање делатности трговине на мало дуванским производима може издати са краћим роком трајања?

Одговор:

Сходно члану 46. Закона о дувану ("Службени гласник РС" бр.101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13 и 95/18) решење којим се издаје дозвола за обављање делатности трговине на мало дуванским производима садржи и рок на који се дозвола издаје.

Дозвола се издаје се на период од две године.

 

Питање 11:

Да ли регистровани трговац на велико дуванским производима може ангажовати друге привредне субјекте само за складиштење и превоз дуванских производа (логистика)?

Одговор:

С тим у вези, за овај одговор цитирамо Мишљење Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, бр. 011-00-157/2012-09 од 19.4.2012. године.

"Правилником о условима у погледу одговарајућег простора за трговину на велико дуванским производима ("Сл. гласник РС", бр. 116/2005) чланом 2. прописано је, поред осталог, да обављање складиштења дуванских производа и цигарета могу да обављају привредни субјекти који се баве трговином на велико дуванским производима (цигаретама).

Правилником о изгледу, садржини и начину истицања ознаке на превозним средствима намењеним за превоз дуванских производа, као и о санитарно-хигијенским условима тих средстава ("Сл. гласник РС", бр. 15/2006) чланом 7. прописано је, поред осталог, да превоз дуванских производа могу да обављају привредни субјекти који се баве обрадом дувана, трговином на велико и мало дуванским производима.

Складиштење и превоз дуванских производа могу да обављају само привредни субјекти који се баве обрадом дувана, трговином на велико дуванским производима у складу са Правилником о условима у погледу одговарајућег простора за трговину на велико дуванским производима и Правилником о изгледу, садржини и начину истицања ознаке на превозним средствима намењеним за превоз дуванских производа, као и о санитарно-хигијенским условима тих средстава. Трговци на мало могу да обављају превоз дуванских производа у складу са Правилником о изгледу, садржини и начину истицања ознаке на превозним средствима намењеним за превоз дуванских превоза, као и о санитарно-хигијенским условима тих средстава.

Привредни субјекти који не испуњавају услове из члана 38. Закона о дувану ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011 и 6/2012- даље: Закон) и услове из Правилника о условима у погледу одговарајућег простора за трговину на велико дуванским производима и Правилником о изгледу, садржини и начину истицања ознаке на превозним средствима намењеним за превоз дуванских производа, као и о санитарно-хигијенским условима тих средстава не могу да обављају складиштење и превоз дуванских производа. Самим тим, ангажовање других привредних субјеката само за складиштење и превоз дуванских производа није у складу са Законом."