ОДСЕК ЗА УПРАВНО-ПРАВНЕ И НОРМАТИВНЕ ПОСЛОВЕ

У Одсеку за управно-правне и нормативне послове обављају се управно-правни и нормативни послови који се односе на: поступак утврђивања испуњености услова за обављање производње, обраде, прераде, увоза и извоза дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, производње дуванских производа, трговине на велико, увоза, извоза и трговине на мало дуванским производима, као и утврђивање услова за упис привредних субјеката и дуванских производа у одговарајуће регистре; вођење регистара и евиденционих листа; проверу банкарских гаранција привредних субјеката уписаних у Регистaр трговаца на велико и поступак активирања банкарских гаранција; учествовање у изради нацрта закона којим се уређује област производње и промета дувана и дуванских производа и подзаконских аката за његово спровођење, као и мишљења о његовој примени; припрему и спровођење јавног тендера за добијање дозволе за обављање производње дуванских производа; праћење упоредне праксе прописа и директива ЕУ из области које су прописане законом којим се уређује област производње и промета дувана и дуванских производа; остваривање међународне сарадње из области надлежности Управе; израду интерних, правних и других аката; израду периодичних извештаја о раду Одсека; друге послове из делокруга Одсека.

 

Шеф Одсека-Снежана Кнежевић, виши саветник

тел: 011/3021-822

е-mail: snezana.knezevic@duvan.gov.rs