ГРУПА ЗА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНЕ И КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ

У Групи за финансијско-материјалне и кадровске послове обављају се финансијско-материјални и кадровски послови који се односе на: припрему финансијског плана и завршног рачуна; припрему документације за извршење Закона о буџету; расподелу средстава у оквиру одобрених апропријација; припрему обрачуна плата; вођење пословних књига и усклађивање са главном књигом Трезора; нацрте интерних аката из области финансијско-материјалних послова као и припрему и израду уговора које закључује Управа са другим правним и физичким лицима; израду појединачних аката у вези са пријемом у радни однос и остваривање права, дужности и одговорности из радног односа државних службеника; израду нацрта кадровског плана и предлога акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места; праћење и спровођење поступка у вези са вредновањем радне успешности државних службеника; вођење евиденција из области рада и других евиденција; послове у вези са спровођењем поступка јавних набавки; израду периодичних извештаја о раду Групе; друге послове из делокруга Групе.

 

Руководилац Групе - Марина Дрљевић, самостални саветник

тел: 011/3021-821

е-mail: marina.drljevic@duvan.gov.rs