Привредни субјекти уписани у Евиденциону листу о трговцима на мало дуванским производима

Обавештење привредним субјектима уписаним у Евиденциону листу о трговцима на мало дуванским производима у вези са достављањем полугодишњег и годишњег извештаја о подацима о којима воде евиденцију

Сходно члану 4. Правилника о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача дуванских производа, трговаца на велико и мало дуванским производима, увозника и извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа („Службени гласник РС“, број 104/18), дужни сте да Управи за дуван, два пута годишње, достављате извештаје о подацима о којима водите евиденцију у вези са прометом дуванских производа, и то: Полугодишњи извештај трговаца на мало дуванским производима- ПИ-ТМДП I (01.01-30.06), најкасније до 15. јула текуће године и Годишњи извештај трговаца на мало дуванским производима - ГИ-ТМДП II (01.01-31.12), најкасније до 15. јануара наредне године.

Извештај можете доставити:

1) У електронској форми, на следеће адресе: