Привредни субјекти уписани у Евиденциону листу о трговцима на мало дуванским производима

Обавештење привредним субјектима уписаним у Евиденциону листу о трговцима на мало дуванским производима у вези са достављањем полугодишњег и годишњег извештаја о подацима о којима воде евиденцију

Сходно члану 4. Правилника о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача дуванских производа, трговаца на велико и мало дуванским производима, увозника и извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа („Службени гласник РС“, број 104/18), дужни сте да Управи за дуван, два пута годишње, достављате извештаје о подацима о којима водите евиденцију у вези са прометом дуванских производа, и то: Полугодишњи извештај трговаца на мало дуванским производима- ПИ-ТМДП I (01.01-30.06), најкасније до 15. јула текуће године и Годишњи извештај трговаца на мало дуванским производима - ГИ-ТМДП II (01.01-31.12), најкасније до 15. јануара наредне године.

Извештај можете доставити:

1) У електронској форми, на следеће адресе:

2) Поштом или лично, на адресу:

Министарство финансија-Управа за дуван
Београдска 70/1
11000 Београд

Контакт особе за информације су:

  • +381 11 3021 829 (Мирјана Јездимировић)
  • +381 11 3021 827 (Сања Бабић)
  • +381 11 3021 807 (Милан Зарић)
  • +381 11 3021 826 (Гордана Смиљанић и Исидора Живановић)

Додатне информације:

  • Привредни субјекти који имају више малопродајних објеката, достављају податке збирно за све малопродајне објекте.
  • Шифарник робних марака се због регистрације нових марака дуванских производа стално допуњује, тако да је потребно да редовно пратите допуне у Шифарнику.
  • Шифарнике Управе за дуван можете преузети овде, у просторијама Управе за дуван и код вашег трговца на велико дуванским производима.
  • Због ажурније и брже обраде података, молимо да, уколико сте у могућности, извештај достављате у електронској форми.
  • Контролу вођења евиденција и достављања извештаја, вршиће надлежна инспекција.

Чланом 90. став 1. тачка 1) и ст. 2. и 3. Закона о дувану („Сл. гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13 и 95/18), прописане су новчане казне за прекршај трговца на мало дуванским производима ако у прописаном року не пријави сваку промену података уписаних у Евиденциону листу трговаца на мало дуванским производима. Сходно томе, потребно је да нас обавештавате о свакој промени уписаних података који су од значаја за ваше пословање, укључујући и престанак рада малопродајног објекта (доставити решење о затварању радње).

Чланом 90. став 1. тачка 2) и ст. 2. и 3. овог закона, прописане су новчане казне за прекршај трговца на мало дуванским производима ако не води евиденцију и ако у прописаном року не достави тражене податке.

Такође, чланом 48. став 1. тачка 3) и 4) и став 3. овог закона, прописано је да је Управа дужна да донесе решење о одузимању дозволе за трговину на мало дуванским производима, у случају ако је одговорно лице у привредном субјекту правноснажно осуђено за кривично дело недозвољене трговине дуванским производима, односно ако је ималац дозволе правноснажно кажњен за прекршај прописан овим законом.