Привредни субјекти уписани у Регистар произвођача дувана и Регистар обрађивача дувана

Обавештење привредним субјектима уписаним у Регистар произвођача дувана и Регистар обрађивача дувана у вези са достављањем извештаја о подацима о којима воде евиденције, за IV квартал 2018. године (1.10-31.12.2018).

Сходно чл. 7. став 5. Закона о дувану („Сл. гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 и 108/13), привредни субјекти уписани у Регистар произвођача дувана и Регистар обрађивача дувана дужни су да, на захтев Управе за дуван, достављају извештаје о подацима о којима воде евиденцију у вези са производњом и обрадом дувана, у року који Управа одреди.

Сходно томе, Управа за дуван упутила је писани захтев, свим регистрованим произвођачима и обрађивачима дувана, за достављање извештаја о подацима о којима воде евиденцију, за IV квартал 2018. године, најкасније до 15. јануара 2019. године.

Потребни прописани обрасци (од обрасца бр. 1 до обрасца бр. 6) за попуњавање извештаја, сходно Правилнику о садржини и начину вођења евиденцијe од стране произвођача и обрађивача дувана („Сл. гласник РС“, бр. 5/06), могу се преузети овде:

Извештај можете доставити:

1) У електронској форми, на адресу:

2) Поштом или лично, на адресу:

Министарство финансија-Управа за дуван
Београдска 70/1
11000 Београд

Контакт особа за информације:

Сања Бабић (тел. + 381 11 3021 827)

Додатне информације:

  • Обрасце бр. 1, 2, 3, 4 и 5 попуњавају произвођачи дувана који су уписани у Регистар произвођача дувана код Управе за дуван.
  • Образац бр. 6 попуњавају обрађивачи дувана који су уписани у Регистар обрађивача дувана код Управе за дуван.
  • Ако је обрађивач дувана истовремено уписан и у Регистар произвођача дувана, дужан је да попуни све обрасце (од бр. 1 до бр. 6).
  • Због ажурније и брже обраде података молимо да, уколико сте у могућности, извештај достављате у електронској форми, а накнадно оверен извештај у писаној форми.
  • Чланом 86. став 1. тачка 2) и ст. 2. и 3. и чланом 87. став 1. тачка 2) и ст. 2. и 3. Закона о дувану прописана је прекршајна одговорност за произвођаче дувана и обрађиваче дувана ако не воде евиденцију и у прописаном року не доставе извештај, односно тражене податке.