Привредни субјекти уписани у Регистар извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана односно дуванских производа

Обавештење привредним субјектима уписаним у Регистар извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа у вези са достављањем полугодишњег и годишњег извештаја о подацима о којима воде евиденцију.

Сходно члану 6. Правилника о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача дуванских производа, трговаца на велико и мало дуванским производима, увозника и извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа („Службени гласник РС“, број 104/18), дужни сте да Управи за дуван, два пута годишње, достављате извештаје о подацима о којима водите евиденцију у вези са извозом дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана односно дуванских производа, и то: најкасније у року од 15 дана од дана истека периода за који се извештај доставља, и то Полугодишњи извештај извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа (1.01-30.06), најкасније до 15. јула текуће године а Годишњи извештај извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа - ГИ-ИДП II (1.01-31.12), најкасније до 15. јануара наредне године.

Преузмите актуелни образац и упутство за попуњавање

  • ПИ-ИДП I - Полугодишњи извештај извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана односно дуванских производа, за период 1.01-30.06.2019. године xls актуелно
  • Упутство за попуњавање Обрасца-Полугодишњи извештај ПИ-ИДП I pdf актуелно
  • ГИ-ИДП II - Годишњи извештај извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана односно дуванских производа, за период 1.01-31.12.2019. године xls
  • Упутство за попуњавање Обрасца-Годишњи извештај ГИ-ИДП II pdf

Извештај можете доставити:

1) У електронској форми, на адресе:

2) Поштом или лично, на адресу:

Министарство финансија-Управа за дуван
Београдска 70/1
11000 Београд

Контакт особе за информације су:

Марина Ђурђевић (тел: +381 11 3021 830) и

Сања Бабић (тел: +381 11 3021 827)

Мирјана Јездимировић (тел: +381 11 3021 829)

Додатне информације:

  • Шифарник робних марака се због регистрације нових марака дуванских производа стално допуњује, тако да је потребно да редовно пратите допуне у Шифарнику.
  • Због ажурније и брже обраде података, молимо да, уколико сте у могућности, извештај достављате у електронској форми.
  • Контролу вођења евиденција и достављања извештаја вршиће надлежна инспекција.

Чланом 92. став 1. тачка 2) и ст. 2. и 3. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13 и 95/18), прописане су новчане казне за прекршај извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана односно дуванских производа, ако не води евиденције и у прописаном року не достави тражене податке.

Такође, чланом 63. став 1. тачка 4) и став 3. овог закона, прописано је да је Управа дужна да донесе решење о одузимању дозволе за извоз дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана односно дуванских производа, ако је ималац дозволе правноснажно кажњен за прекршај прописан овим законом.