Информације

 • На основу члана 7. став 2. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 и 108/13), а у складу са одредбама Правилника о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача дуванских производа, трговаца на велико и мало дуванским производима, увозника и извозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа („Службени гласник РС“, број 114/05 и 118/07), сви привредни субјекти уписани у одговарајуће регистре и Евиденциону листу, који се воде код Управе за дуван, дужни су да Управи доставе Полугодишњи извештај о подацима о којима воде евиденцију, и то:

  • Полугодишњи извештај произвођача дуванских производа (ПИ-ПДП I), детаљније информације можете погледати овде;
  • Полугодишњи извештај трговаца на велико дуванским производима (ПИ-ТВДП I), детаљније информације можете погледати овде;
  • Полугодишњи извештај трговаца на мало дуванским производима (ПИ-ТМДП I), детаљније информације можете погледати овде;
  • Полугодишњи извештај увозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа (ПИ-УДП I), детаљније информације можете погледати овде;
  • Полуогдишњи извештај извозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа (ПИ-ИДП I), детаљније информације можете погледати овде.

   Податке доставити на прописаним обрасцима (ПИ-ПДП I, ПИ-ТВДП I, ПИ-ТМДП I, ПИ-УДП I, ПИ-ИДП I), најкасније у року од 15 дана од дана истека периода за који се извештај доставља.

  • На основу члана 7. став 5. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 и 108/13), а у складу са одредбама Правилника о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача и обрађивача дувана („Службени гласник РС“, број 5/06), сви привредни субјекти уписани у Регистар произвођача дувана и Регистар обрађивача дувана, који се воде код Управе за дуван, дужни су да Управи доставе извештај о подацима о којима воде евиденцију, за трећи квартал 2017. године.

   Податке доставити на прописаним обрасцима (oбразац број: 1, 2, 3, 4, 5 и 6), најкасније до 16. октобра 2017. године.

   Детаљније се можете информисати овде.

  • У складу са чл. 67. и 68. Закона о дувану ("Службени гласник РС", бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 и 108/13) и чл. 10, 40а, 40г, 40д и 40ђ Закона о акцизама ("Службени гласник РС", бр. 22/01, 73/01,...142/14, 55/15, 103/15 и 108/16), обвезник акцизе - произвођач, односно увозник дуванских прерађевина дужан је да пријави Управи за дуван и објави у "Службеном гласнику РС" малопродајне цене дуванских производа по јединици мере, и то за: цигаре и цигарилосе по комаду, цигарете по паклици, дуван за пушење (дуван за лулу и резани дуван) и остале дуванске производе (дуван за жвакање, бурмут) по килограму, односно за несагоревајући дуван по килограму дуванске смесе, без обзира на врсту паковања по којима се наведени акцизни производи продају у малопродајним објектима.

   Сходно томе, податке о количинама купљених, продатих и стању залиха дуванских производа, неопходно је приказати у прописаним јединицама мере, без обзира на врсту паковања по којима се наведени дувански производи продају у малопродајним објектима, и то:

   Шифра врсте дуванског производа
   Врста дуванског производа
   Шифра јединице мере
   Јединица мере
   Цигаре и цигарилоси
   301010
   Цигаре
   3
   комад
   301020
   Цигарилоси
   3
   комад
   Цигарете
   302010
   Цигарете
   1
   паклица
   Дуван за пушење
   303010
   Дуван за лулу
   2
   килограм
   303020
   Резани дуван
   2
   килограм
   Остали дувански производи
   304010
   Дуван за жвакање
   2
   килограм
   304020
   Бурмут
   2
   килограм
   304030
   Несагоревајући дуван
   4
   килограм дуванске смесе