Информације

 • На основу члана 7. став 2. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13 и 95/18), а у складу са одредбама Правилника о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача дуванских производа, трговаца на велико и мало дуванским производима, увозника и извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа („Службени гласник РС“, број 104/18), сви привредни субјекти уписани у одговарајуће регистре и Евиденциону листу, који се воде код Управе за дуван, дужни су да Управи доставе Полугодишњи извештај о подацима о којима воде евиденцију, и то:

  • Полугодишњи извештај произвођача дуванских производа (ПИ-ПДП I), детаљније информације можете погледати овде;
  • Годишњи извештај трговаца на велико дуванским производима (ПИ-ТВДП I), детаљније информације можете погледати овде;
  • Полугодишњи извештај трговаца на мало дуванским производима (ПИ-ТМДП I), детаљније информације можете погледати овде;
  • Полугодишњи извештај увозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа (ПИ-УДП I), детаљније информације можете погледати овде;
  • Полугодишњи извештај извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа (ПИ-ИДП I), детаљније информације можете погледати овде.

Податке доставити на прописаним обрасцима (ПИ-ПДП I, ПИ-ТВДП I, ПИ-ТМДП I, ПИ-УДП I, ПИ-ИДП I), најкасније у року од 15 дана од дана истека периода за који се извештај доставља.

  • На основу члана 7. став 5. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13 и 95/18), а у складу са одредбама Правилника о садржини и начину вођења евиденције произвођача, обрађивача и прерађивача дувана („Службени гласник РС“, број 18/19), сви привредни субјекти уписани у Регистар произвођача дувана, Регистар обрађивача дувана и Регистар прерађивача дувана који се воде код Управе за дуван, дужни су да Управи доставе извештај о подацима о којима воде евиденцију, за трећи квартал 2019. године.

   Податке доставити на прописаним обрасцима (од обрасца број 1 до обрасца број 7), најкасније до 15. октобра 2019. године.

   Детаљније се можете информисати овде.

  • У складу са чл. 67. и 68. Закона о дувану ("Службени гласник РС", бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13 и 95/18) и чл. 10, 40а, 40г, 40д и 40ђ Закона о акцизама ("Службени гласник РС", бр. 22/01, 73/01,...142/14, 55/15, 103/15 и 108/16), обвезник акцизе - произвођач, односно увозник дуванских прерађевина дужан је да пријави Управи за дуван и објави у "Службеном гласнику РС" малопродајне цене дуванских производа по јединици мере, и то за: цигаре и цигарилосе по комаду, цигарете по паклици, дуван за пушење (дуван за лулу и резани дуван) и остале дуванске производе (дуван за жвакање, бурмут) по килограму, односно за несагоревајући дуван по килограму дуванске смесе, без обзира на врсту паковања по којима се наведени акцизни производи продају у малопродајним објектима.

  Сходно томе, податке о количинама купљених, продатих и стању залиха дуванских производа, неопходно је приказати у прописаним јединицама мере, без обзира на врсту паковања по којима се наведени дувански производи продају у малопродајним објектима, и то:

  Шифра врсте дуванског производа
  Врста дуванског производа
  Шифра јединице мере
  Јединица мере
   
  Цигаре и цигарилоси
     
  301010
  Цигаре
  3
  комад
  301020
  Цигарилоси
   
  3
  комад
   
  Цигарете
     
  302010
  Цигарете
  1
  паклица
   
  Дуван за пушење
     
  303010
  Дуван за лулу
  2
  килограм
  303020
  Резани дуван
  2
  килограм
   
   
  Остали дувански производи
     
  304010
  Дуван за жвакање
  2
  килограм
  304020
  Бурмут
  2
  килограм
  304030
  Несагоревајући дуван
  4
  килограм дуванске смесе