Усклађени динарски износи из тарифе републичких административних такси (примена од 01.07.2017. године)

На основу члана 28. став 3. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03 – исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 – др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 – др. закон, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15 и 50/16) и члана 17. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), Влада објављује

 

УСКЛАЂЕНЕ ДИНАРСКЕ ИЗНОСЕ

из Тарифе републичких административних такси

""Службени гласник РС", број 61 од 23. јуна 2017.

 

1. Динарски износи републичких административних такси прописаних Законом о републичким административним таксама у делу – Тарифа републичких административних такси, која је саставни део Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03 – исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 – др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 – др. закон, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15 и 50/16), усклађују се годишњим индексом потрошачких цена, који је објавио Републички завод за статистику, за период од 1. маја 2016. године до 30. априла 2017. године, тако да гласе:

 

Преузмите документ:

  • Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси, примена од 01.07.2017. године doc docx pdf odt rtf