Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta

UNUTRAŠNjE UREĐENjE I SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA U MINISTARSTVU FINANSIJA - UPRAVA ZA DUVAN

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Unutrašnjim uređenjem i sistematizacijom radnih mesta u Upravi za duvan, kao organu uprave u sastavu Ministarstva finansija, određuju se:

  • unutrašnje jedinice, njihov delokrug i međusobni odnos unutrašnjih jedinica;
  • rukovođenje unutrašnjim jedinicama;
  • ovlašćenja i odgovornosti rukovodilaca unutrašnjih jedinica;
  • način saradnje Uprave za duvan sa drugim organima i organizacijama;
  • broj državnih službenika koji rade na položajima i opisi njihovih poslova;
  • broj radnih mesta po zvanju za državne službenike;
  • nazivi radnih mesta, opisi poslova radnih mesta i zvanja za državne službenike u koja su radna mesta razvrstana;
  • potreban broj državnih službenika za svako radno mesto i
  • uslovi za zaposlenje na svakom radnom mestu.

 

Preuzmite dokument:

  • Unutrašnje uređenje i sistematizacija radnih mesta, avgust 2017. godine doc odt pdf rtf txt