Попис имовине

Подаци о средствима рада на дан 31.12. 2017. године

Економска класификација Опис Комада Књиговодствена набавна вредност Књиговодствена садашња вредност
011221Канцеларијска опрема102600.510,7740.137,92
011222Рачунарска опрема813.333.276,17339.810,30
011223Комуникациона опрема763.909,2832,43
011224Електронска опрема4472.521,249.366,76
011225Опрема за домаћинство24515.810,267.382,68
011281Опрема за јавну безбедност336.697,205.211,00
016171Остала нематеријална имовина142.172,920,00
Укупна вредност основних средстава2225.064.897,84401.941,09
  • Подаци о средствима рада на дан 31.12.2017. године doc odt pdf rtf docx