Достављање Полугодишњих извештаја најкасније до 15. јула 2015. године

На основу члана 7. став 1. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10 36/11, 93/12 и 108/13), а у складу са одредбама Правилника о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача дуванских производа, трговаца на велико и мало дуванским производима, увозника и извозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа („Службени гласник РС“, бр. 114/05 и 118/07), сви привредни субјекти уписани у одговарајуће регистре и Евиденциону листу, који се воде код Управе за дуван, дужни су да Управи доставе Полугодишњи извештај о подацима о којима воде евиденцију, и то:

  • Полугодишњи извештај произвођача дуванских производа (ПИ-ПДП I), детаљније информације можете погледати овде;
  • Полугодишњи извештај трговаца на велико дуванским производима (ПИ-ТВДП I), детаљније информације можете погледати овде;
  • Полугодишњи извештај трговаца на мало дуванским производима (ПИ-ТМДП I), детаљније информације можете погледати овде
  • Полугодишњи извештај увозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа (ПИ-УДП I), детаљније информације можете погледати овде;
  • Полугодишњи извештај извозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа (ПИ-ИДП I), детаљније информације можете погледати овде.

Податке доставити на прописаним обрасцима (ПИ-ПДП I, ПИ-ТВДП I, ПИ-ТМДП I, ПИ-УДП I, ПИ-ИДП I), најкасније до 15. јула 2015. године.