Usklađeni dinarski iznosi republičkih administrativnih taksi (primena od 01.07.2017. godine)

Dana 23. 06. 2017. godine Vlada Republike Srbije je objavila dinarske iznose republičkih administrativnih taksi usklađenih sa indeksom potrošačkih cena koje je objavio Republički zavod za statistiku, za period od 1. maja 2016. godine do 30. aprila 2017. godine, tako da glase:

SPISI I RADNjE U OBLASTI PROIZVODNjE, OBRADE I PROMETA DUVANA

Tarifni broj 222.

Za rešenje po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova, za:

1. Obavljanje proizvodnje i obrade duvana 2.670
2. Obavljanje proizvodnje duvanskih proizvoda i ispunjenosti uslova za pravo učešća na javnom tenderu za dobijanje dozvole za obavljanje proizvodnje tih proizvoda 799.240
3. Obavljanje uvoza duvana, odnosno obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda 79.920
4. Obavljanje izvoza duvana, odnosno obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda 2.670
5. Obavljanje trgovine na veliko duvanskim proizvodima 79.920
6. Obavljanje trgovine na malo duvanskim proizvodima, po objektu 270

Tarifni broj 223.

1. Za upis u svaki od registara koji se vodi kod Uprave za duvan 2.670
2. Za upis promene u svakom od registara iz stava 1. ovog tarifnog broja 800
3. Za brisanje iz svakog od registara iz stava 1. ovog tarifnog broja, osim iz Registra o markama duvanskih proizvoda koje su stavljene u promet u Republici Srbiji, po zahtevu lica na koje se odnose podaci iz tih registara 800
4. Za overenu kopiju izvoda o upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda 2.670
5. Za upis promene u Evidencionu listu trgovaca na malo duvanskim proizvodima 270
6. Za duplikat rešenja Uprave za duvan 270

 

Preuzmite dokument ovde.