Ступиле на снагу измене и допуне Закона о дувану

Закон о изменама и допунама Закона о дувану („Службени гласник РС”, број 95/18),  ступио је на снагу 16. децембра 2018. године.

Циљеви који се овим законом постижу су стварање услова за сузбијање нелегалног промета дувана и дуванских производа, прецизније дефинисање обавеза привредних субјеката који послују у складу са овим законом, ефикаснији рад инспекцијских органа и спровођење адекватне казнене политике за сва лица - учеснике у производњи, обради, преради и промету дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана односно дуванских производа и поједностављење административних процедура.

Кључне измене и допуне закона односе се на делатност производње и обраде дувана, увођење нове делатности прераде дувана, као и регулисање промета дуванских производа по посебном поступку.

Најважнија решења која се овим законом предлажу:

 • Кооперативни уговор се закључује за једну производну годину, најкасније до 31. марта. Битни елементи уговора могу се мењати најкасније до момента расађивања, односно до 10. јуна производне године за коју се уговор закључује.
 • Саставни део уговора је и изјава физичког лица - произвођача дувана да за исти временски период није склопио уговор о производњи дувана са другим регистрованим произвођачем дувана за исту површину и катастарску парцелу, односно део катастарске парцеле.
 • Уведена је обавеза регистрованог произвођача дувана да елементе кооперативног уговора евидентира електронски преко портала еУправа, када се за то стекну услови. До успостављања функционалности портала еУправа, регистровани произвођач дувана дужан је да оверен кооперативни уговор, као и измене уговора достави на захтев и у року који Управа за дуван одреди.
 • Регистровани произвођач дувана обавезан је да ангажује лице које руководи процесом производње дувана и обезбеди контролу реализације кооперативног уговора; преузме сав произведени дуван од физичког лица - произвођача дувана са којим има закључен кооперативни уговор; обавести Управу за дуван о свим физичким лицима-произвођачима дувана који нису испоручили уговорене количине дувана.
 • Физичко лице - произвођач дувана дужан је да сав произведени дуван преда регистрованом произвођачу дувана у складу са кооперативним уговором, и то: за дуван типа вирџинија до 31. децембра за производњу из те године, а за остале типове дувана до 31. марта наредне године, за производњу из претходне године. На овај начин регулишу се обавезе свих лица у процесу производње дувана, чиме се обезбеђује боља контрола у циљу сузбијања нелегалног промета.
 • Прецизиране су могућности процене квалитета дувана између свих учесника у процесу откупа дувана, као и дефинисање носиоца трошкова процене квалитета дувана. Циљ ових одредаба је заштита права и интереса, равноправни положај свих лица која учествују у наведеном процесу, као и поступање са дуваном који не задовољава прописане стандарде квалитета ниједне од класа, с којим се поступа у складу с прописима који уређују управљање отпадом, а што је обавеза произвођача дувана.
 • Такође, законом је прописана могућност да регистровани прoизвoђaч дувaнa услужно oбрaђује дуван код  регистрованог oбрaђивaча дувaнa, као и услови за обављање услужне обраде дувана. Ове измене су донете у циљу повећања продуктивности, проширења и искоришћења постојећих капацитета обрађивача дувана као и повећања обима извоза домаћег обрађеног дувана.
 • Ради стварања услова за оснивање нових привредних субјеката и проширења пословања постојећих, прописана је делатност производње и промета прерађеног дувана. Прецизирани су услови за добијање дозволе, рок важења дозволе и успостављен је посебан регистар у који би се уписивали привредни субјекти који врше ову делатност.
 • Законом је регулисан и промет дуванских производа по посебном поступку који се продају у авионима и бродовима, отпремају у слободне царинске продавнице отворене на ваздухопловним пристаништима и продају дипломатским и конзуларним представништвима и дипломатском и конзуларном особљу, а у складу са царинским прописима и под царинским надзором.
 • Услед потребе за ефикаснијим снабдевањем тржишта дуванским производима, прописано је да регистровани трговац на велико дуванским производима може дуванске производе да продаје и  другим трговцима на велико.
 • Прописано је да се уместо полугодишњег врши годишње усклађивање накнаде за упис у одговарајуће регистре, са индексом потрошачких цена, према подацима органа надлежног за послове статистике, имајући у виду ниску стопу инфлације, што истовремено доводи и до смањења трошкова администрирања.
 • Прецизирани су докази који се прилажу уз захтев за регистрацију марки дуванских производа, у циљу појашњења норме и потребних доказа који се достављају уз захтев за упис у Регистар о маркама дуванских производа.
 • Одредбе предметног закона односе и на производњу, обраду, прераду и промет дувана, обрађеног дувана, односно прерађеног дувана, као и производњу и промет дуванских производа у слободним зонама, уз упоредну примену царинских прописа.
 • Одредбе предметног закона не примењују у области производње дувана у научно-истраживачке или образовне сврхе, јер се обављање предметних делатности у ове сврхе врши под посебним условима.
 • Прецизирана је одредба у вези са садржајем појединачног паковања цигарета, ради омогућавања привредним субјектима да за потребе тржишта других земаља производе цигарете у појединачном паковању које садржи мање од 20 комада цигарета, ради извоза

Применом овог закона унапређује се координација и сарадња свих надлежних органа, што доводи до веће транспарентности и побољшања пружања услуга привредним субјектима.

НАПОМЕНА: Сходно прелазним и завршним одредбама које су прописане чл.71-76. Закона о изменама и допунама Закона о дувану („Службени гласник РС”, број 95/18), привредни субјекти уписани у одговарајуће регистре и евиденционе листе из чл. 5. и 6. Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11 и 108/13) дужни су да у року од 30 дана ускладе своје пословање, осим привредних субјеката који су до дана ступања на снагу овог закона уписани у Регистар обрађивача дувана и који су дужни да ускладе своје пословање у року од 90 дана од дана ступања на снагу измена и допуна Закона о дувану, односно од 16. децембра 2018. године. Такође, прописано је да ће подзаконска акта бити донета у року од 60 дана од дана ступања на снагу истог.

Управа за дуван ће у складу са роковима, ажуриране информације, захтеве и обрасце благовремено објављивати на сајту Управе за дуван www.duvan.gov.rs/usluge.

За све информације у вези са применом овог закона можете се обратити путем електронске поште info@duvan.gov.rs, као и:

- Одсеку за управно-правне и нормативне послове Управе за дуван, на бројеве телефона: 011/3021-804 и 011/3021-822;

- Одсеку за студијско-аналитичке и евиденционе послове, на бројеве телефона: 011/3021-830 и 011/3021-827.

 

Преузмите Закон о дувану овде.