Ступиле на снагу измене и допуне Закона о дувану

Закон о изменама и допунама Закона о дувану („Службени гласник РС”, број 91/19), ступио је на снагу 1. јануара 2020. године.

Основни разлози за доношење измена и допуна Закона о дувану су стварање услова за унапређење квалитета пружања јавних услуга, побољшање услова пословања привредних субјеката смањењем административног оптерећења кроз оптимизацију и дигитализацију поступака које спроводи Управа дуван у оквиру Програма Владе „е-Папир“, усклађивање са Законом о општем управном поступку као и прецизније дефинисање обавеза привредних субјеката.

Циљеви који се овим законом постижу су унапређење пословног амбијента, предвидивост пословног окружења, повећање ефикасности у процесу издавања и обнављања дозвола и уједначено поступање и транспарентност у пружању јавних услуга.

Кључне измене/решења које се овим законом прописују:

  • Прописује се рок од 8 дана за доношење решења о издавању дозволе за обављање делатности трговине на мало дуванским производима.
  • Скраћује се рок са 15 на 8 дана за доношење решења о обнови дозволе за обављање делатности трговине на мало дуванским производима.
  • Прописује се поступак промене података уписаних у Евиденциону листу о трговцима на мало дуванским производима и рок од 8 дана за решавање захтева о промени података;
  • Врши се усклађивање са Законом о општем управном поступку, у смислу доношења решења уместо закључка о одбацивању непотпуног захтева;
  • Прецизирају се одредбе које се тичу обавеза увозника и извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа, као и привредних субјеката који обављају промет дуванских производа по посебном поступку.
  • Изједначавају се накнаде за обављање делатности прераде дувана, са накнадама за обављање делатности увоза дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана.

За све информације у вези са применом овог закона можете се обратити путем електронске поште info@duvan.gov.rs, као и:

- Одсеку за управно-правне и нормативне послове Управе за дуван, на бројеве телефона: 011/3021-804 и 011/3021-822;

- Одсеку за студијско-аналитичке и евиденционе послове, на бројеве телефона: 011/3021-830 и 011/3021-827.

 

Преузмите Закон о дувану овде.