Достављање извештаја произвођача, обрађивача и прерађивача дувана, за други квартал 2019. године

На основу члана 7. став 5. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13 и 95/18), а у складу са одредбама Правилника о садржини и начину вођења евиденције произвођача, обрађивача и прерађивача дувана („Службени гласник РС“, број 18/19), сви привредни субјекти уписани у Регистар произвођача дувана, Регистар обрађивача дувана и Регистар прерађивача дувана који се воде код Управе за дуван, дужни су да Управи доставе извештај о подацима о којима воде евиденцију, за други квартал 2019. године.

Податке доставити на прописаним обрасцима (oбразац број: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7), најкасније до 10. јула 2019. године.