Достављање Полугодишњих извештаја за 2020. годину

На основу члана 7. став 2. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19), а у складу са одредбама Правилника о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача дуванских производа, трговаца на велико и мало дуванским производима, увозника и извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа („Службени гласник РС“, број 104/18), сви привредни субјекти уписани у одговарајуће регистре и Евиденциону листу, који се воде код Управе за дуван, дужни су да Управи доставе Полугодишњи извештај о подацима о којима воде евиденцију, и то:

  • Полугодишњи извештај произвођача дуванских производа (ПИ-ПДП I),
  • Полугодишњи извештај трговаца на велико дуванским производима (ПИ-ТВДП I),
  • Полугодишњи извештај трговаца на мало дуванским производима (ПИ-ТМДП I),
  • Полугодишњи извештај увозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дуван, односно дуванских производа (ПИ-УДП I),
  • Полугодишњи извештај извозника дувана, обрађеног дувана, прерађеног дуван, односно дуванских производа (ПИ-ИДП I).

Податке доставити на прописаним обрасцима (ПИ-ПДП I, ПИ-ТВДП I, ПИ-ТМДП I, ПИ-УДП I, ПИ-ИДП I), најкасније у року од 15 дана од дана истека периода за који се извештај доставља.

Детаљније информације о достављању извештаја можете погледати овде