Dostavljanje izveštaja za utvrđivanje iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene duvanskih prerađevina

U skladu sa članom 10. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS“, br. 22/01.., 142/14, 55/15, 103/15 i 108/16) i članom 4. Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina („Službeni glasnik RS“, br. 55/12 i 88/17), svi proizvođači, odnosno uvoznici duvanskih prerađevina dužni su da utvrde ukupnu vrednost svih duvanskih prerađevina i ukupnu količinu duvanskih prerađevina puštenih u promet u Republici Srbiji za svaku marku duvanskih prerađevina po svim maloprodajnim cenama posebno, u periodu od 1. januara do 31. decembra 2017. godine, i izveštaj sa tim podacima dostave Upravi za duvan u roku od 15 dana po isteku te kalendarske godine.