Достављање извештаја произвођача и обрађивача дувана, за први квартал 2017. године

На основу члана 7. став 5. Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 и 108/13), а у складу са одредбама Правилника о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача и обрађивача дувана („Службени гласник РС“, број 5/06), сви привредни субјекти уписани у Регистар произвођача дувана и Регистар обрађивача дувана, који се воде код Управе за дуван, дужни су да Управи доставе извештај о подацима о којима воде евиденцију, за први квартал 2017. године.

Податке доставити на прописаним обрасцима (oбразац број: 1, 2, 3, 4, 5 и 6), најкасније до 13. априла 2017. године.