Dostavljanje izveštaja proizvođača i obrađivača duvana, za drugi kvartal 2018. godine

Na osnovu člana 7. stav 5. Zakona o duvanu („Službeni glasnik RS“, br. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 i 108/13), a u skladu sa odredbama Pravilnika o sadržini i načinu vođenja evidencija od strane proizvođača i obrađivača duvana („Službeni glasnik RS“, broj 5/06), svi privredni subjekti upisani u Registar proizvođača duvana i Registar obrađivača duvana, koji se vode kod Uprave za duvan, dužni su da Upravi dostave izveštaj o podacima o kojima vode evidenciju, za drugi kvartal 2018. godine.

Podatke dostaviti na propisanim obrascima (obrazac broj: 1, 2, 3, 4, 5 i 6), najkasnije do 13. jula 2018. godine.